Innledning
Utgangspunktet for denne artikkelen er en artikkel fra Bufdir om oppsummert status om oppvekst i Norge. Innledningsvis vil jeg definere begrepene oppvekstmiljø og sosiale problemer, samt redegjøre for Maslows Behovspyramide.

Detteretter vil jeg basert på funnene i Bufdir artikkelen, fokusere på barnefattigdom, psykiske helseplager.

Jeg vil forsøke å forklare omfanget av disse problemene ved å knytte de til endringer i barn og unges oppvekstmiljø og Maslows Behovspyramide.

For å kunne drøfte hvorvidt endringer i barn og unges oppvekstmiljø kan skape sosiale problemer, skal jeg først definere noen aktuelle begreper.
Oppvekstmiljø defineres som summen av de materielle, psykiske, og sosiale forholdene som påvirker barn og unges oppvekst.

For at barn og unge skal oppleve et godt oppvekstmiljø må Maslows behovspyramide bli tilfredsstilt. (Grønlie, A m.fl. Sosialkunnskap.) Sosiale problemer oppstår når egenskaper individene, relasjonene eller felleskapet gjør at man får vedvarende og negative konsekvenser for både individet og samfunnet.

Utdrag
Oppvekst i en lavinntektsfamilie er et komplekst og sammensatt problem, og handler om mer enn kun lav familieinntekt.

Dårlige levekår begrenser barns muligheter til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et godt bomiljø og få tilstrekkelig familiestøtte.

Ifølge Abraham Maslow kan det påvirke individet både fysisk og psykisk senere i livet dersom de første behovene ikke blir oppfylt i ung alder.

Et eksempel på at barn fra lavinntektsfamilier ikke får dekket behovene sine på lik linje med andre barn kan være at de ikke har råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter eller sosiale relasjoner til jevnaldrende.

Familiens tilgang på materielle ressurser kan dermed påvirke ungdoms mulighet til deltakelse på flere måter. Det kan handle om utfordringer knyttet til deltagelse i bursdager eller idrett for barn og unge.

Knapp økonomi gjør det vanskelig å delta i sosiale fritidsaktiviteter som koster penger.

Dermed kan behovet for gode relasjoner til andre mennesker på behovspyramiden bli påvirket av familiens sosioøkonomiske status.

Et annet viktig behov for barn og unge er fysisk aktivitet som går inn under Maslows fysiske behov. Ifølge oppvekststatus artikkelen er det flere faktorer som påvirker aktivitetsnivået.

Noen av de vanligste faktorene til fysisk inaktivitet er fysiologiske, sosiokulturelle og psykologiske. Eksempler på dette er alder, kjønn, foreldre, muligheter, intensjon og selvbilde.

Det å oppleve støtte fra venner og foreldre bidrar dermed til økt aktivitetsnivå.

Det å oppleve glede og mestring ved fysisk aktivitet ser også ut til å påvirke aktivitetsnivået positivt.