Organisk kjemi | Fagtekst

Utdrag
Det fins ulike måter å uttrykke de ulike organiske forbindelsene på. Molekylformelen forteller enkelt og greit hvilke ulike atomer eller atomgrupper det fins, og antall av hvert atomslag. En strukturformel viser bindingen mellom atomene, men atomene ligger ikke rett slik det kan komme av en slik formel.

En strekformel viser bedre den romlige strukturen bedre. I den sammentrengte strukturformelen teller vi opp alle H-atomene som er bundet til et bestemt C- atom og oppgir dem samlet.

Den atomgruppa som kjennetegner stoffet, skriver vi for seg selv, oftest sist i formelen. Kulepinnemodellen gir et riktigere bilde av vinklene mellom karbonatomene og den plasseringen de har i molekylet.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter