Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Forklar begrepene

Oppgave 2
Sett systematiske navn på forbindelsene

Oppgave 3
Tegn strukturformel

Oppgave 4
a) Tegn tre Strukturisomere forbindelser av C5H12, og sett på navn
b) Hvilken av forbindelsene har høyest kokepunkt, og hvorfor?
c) Tegn strukturformel for etan, etanol og etanal
d) Hvordan er løselighet i vann og kokepunkt for stoffene i c)? Lurt å sammenligne de tre stoffene.

Utdrag
Alkoholer der C-atomet som er bundet til OH-gruppen er bundet til to C-atom

Stereoisomeri hvor like atomgrupper/atomer sitter på samme side av en dobbeltbinding

Organiske forbindelser med funksjonell gruppe C=O, der C-atomet er bundet til to C-atomer
Dannet av sekundære alkoholer

---

Likt løser likt. Vann er et polart stoff. Etan er et upolart hydrokarbon som er uløselig i vann.

Etanol er en alkohol som har en polar hydroksylgruppe – OH som tiltrekkes av vannmolekylene - hydrogenbindinger.

Etanol har en kort upolar «hydrokarbonhale» med kun 2 stk. karbon. Den polare gruppen vil derfor dominere og etanol er fullstendig løselig i vann.

Etanal har opphopning av negativ ladning på oksygenatomet i aldehydgruppen, men ingen polar hydroksylgruppe.