Norsk | Eksamen i norsk hovedmål

Innholdsfortegnelse
Del A, kortsvarsoppgave
Forholdene i Midtøsten

Del B, langsvaroppgave
Oppgave 4

Barn på flukt

Utdrag
«Meld. St. 27 (2011-2012)» er en melding til Stortinget, skrevet av Stoltenberg-regjeringen.

«Den lange, farlige reisen til Norge» er et dagboksnotat skrevet av det 12 år gamle asylbarnet Erfan. Teksten stod på trykk i Si ;D i Aftenposten 08.11-2013. «Beskytt barna, Jens!» er et åpent brev til Jens Stoltenberg, skrevet av SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Marianne Borgen. Brevet stod på trykk i Dagbladet torsdag 15. mars 2012.

Alle de tre tekstene introduserer leserne for emnet omhandlende barn på flukt, mer presist barn som flykter til Norge og søker beskyttelse her. Gjennom ulike retoriske virkemidler forsøker forfatterne å gi tekstenes målgruppe et inntrykk av situasjonen til asylbarn i Norge. I denne retoriske analysen skal jeg sammenlikne de tre tekstene, ved å ta for meg hovedsynet i hver tekst, og presentere noen retoriske grep som forfatterne benytter.

At hovedtemaet i stortingsmeldingen «Meld. St. 27» er barn på flukt - og regjeringens forhold til barna, introduseres for tekstens målgruppe - Stortinget, allerede i overskriften «Barn på flukt».

Temaet understrekes ytterligere allerede i de første setningene av stortingsmeldingen, som lyder som følgende: «Barn som forlater sine hjemland for å søke om beskyttelse (asyl) i Norge engasjerer bredt.

Regjeringen er opptatt av å sikre gode vilkår for disse barna.». Avsender av teksten poengterer videre viktigheten av temaet, ved å peke på at det er noe som i stor grad engasjerer det norske folk.

Også i teksten til asylbarnet Erfan er hovedtemaet tydelig for målgruppen, Aftenspostens lesere, allerede i overskriften. Videre poengteres temaet også her ytterligere i de første linjene. Overskriften i dagboksnotatet lyder som følger: «Den lange, farlige reisen til Norge».

Allerede her får leseren et inntrykk av at hovedtemaet i teksten handler om det å flykte til Norge, fordi forfatteren poengterer at reisen er farlig - dette forteller oss at det ikke er snakk om en ferietur.

Videre fungerer notatet fra Aftenposten som en oppklarende tekst som ytterligere understreker at dette handler om nettopp flukt til Norge: «Redd Barna oppfordret barn fra asylmottak på Østlandet til å skrive dagbok om tilværelsen i Norge. Dette er èn av tekstene.». Leseren forstår dermed at hovedtemaet for Erfans tekst, i likhet med hovedtemaet i stortingsmeldingen, er barn på flukt.

Marianne Borgen har gitt brevet sitt følgende tittel: «Beskytt barna, Jens!». Nok en gang får leseren, allerede fra første strofe, et innsyn i hovedtemaet allerede i tittelen. I likhet med Erfans tekst, understreker avisens egen forklaring temaet ytterligere i påfølgende linjer: «Dagblandet: Marianne Borgen er SVs gruppeleder i Oslo bystyre.

Hun har engasjert seg i saken om asylsøkerbarna og har i den anledning skrevet et åpent brev til Jens Stoltenberg (AP)». Dagbladets forklaring forteller oss direkte at hovedtemaet for teksten er asylsøkerbarna, samtidig som vi får vite at Jens Stoltenberg er hoved «målgruppen» til teksten.

Forfatterne av stortingsmeldingen og «Beskytt barna, Jens!» kan påstås å ha svært like hovedsyn som kommer til uttrykk i teksten.

Regjeringens hovedsyn kommer til uttrykk allerede i innledningen i stortingsmeldingen, der de sier følgende: «Regjeringen er opptatt av å sikre gode vilkår for disse barna.» Dette hovedsynet understrekes ytterligere mot slutten av utdraget fra stortingsmeldingen, der de direkte forklarer hva formålet med teksten er:

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned
Få tilgang nå