Innledning
Facebook-sida til språkorganisasjonen Noregs Mållag har lagt ut fire bilete under emneknaggen eitlevandespråk.

I denne teksten skal eg gjere greie for kva hovudformålet med denne Facebook-gruppa er, og forklare korleis dei retoriske appellformene er brukt for å oppnå dette formålet.

Det første som møter deg på Facebook-sida er bilete øvst, kor det står «Saman er ein mindre åleine! Meld deg inn!». Her blir appellformen patos brukt.

Bilete får frem følelsen av fellesskap, og hjelper til med å få overtalt lesaren til å melde seg inn for å bli del av noko større.

Patos blir også brukt i den første av dei fire bileta, kor det står at kjærleik ble kåra til Noregs vakraste ord i 2004. Her blir følelsesmessige verkemiddel brukt, blant anna adjektivet vakker.

Utdrag
Vidare blir logos brukt. I det fjerde bilete blir statistikk over kor mange som skriv nynorsk brukt.

Den same appellformen er brukt i bilete nummer to, som nemner at Noreg var ein av dei fyrste formelt fleirspråklege statane i verda.

Dette er med på å argumentere for korfor det er fornuftig at ein skal halde fram med nynorsk, og at det er eit levande språk.

I det tredje biletet blir den siste appellformen tatt i bruk, nemleg etos. Her nemnes det at den norske lyrikaren Jon Fosse er omsett til over 40 språk, som spelar på truverdighet fordi han er kjent verda over, samstundes som han skriv på nynorsk.

Hovudformålet med Facebook-gruppa er å argumentere for at nynorsk framleis er eit levende språk, og at det bør bli teke vare på.

Dette blir gjort ved å bruke appellformene etos, patos og logos, for å spele på kjenslene og fornufta hos lesaren, og gjere avsendaren truverdig.

---

Når du meiner at du er ferdig med teksten din, skal du lese over oppgåva ein gong til.