Innholdsfortegnelse
Hva er årsakene til at det oppstod spenninger mellom religiøs og verdslig makt i middelalderens Europa?

Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen, religiøst og sosialt?

Fikk reformasjonen noen politiske virkninger?

Utdrag
- Den lutherske reformasjonen fikk selvsagt enorme konsekvenser, både religiøst og sosialt. Hovedkonsekvensen av reformasjonen, er selvsagt opprettelsen av den Lutherske kirke.

Opprettelsen av dette kirkesamfunnet har hatt en enorm på virkning på datidens samfunn, og sporene etter dette ser vi også i vår tid.

Først og fremst skjedde det store religiøse omveltninger. For det første styrket det på mange måter fyrsten og prestenes makt, da de i praksis nå kunne bestemme hvilken religion undersåttene skulle ha.

Dette styrket deres posisjon, fordi folket begynte å tenke på dem som både en del av den religiøse og den politiske elite.

I tiden etter reformasjonen ble det lagt vekt på å holde fast på det sentrale og opprinnelige i kristendommen.

Videre skjedde det andre omveltninger innen religionen, blant annet ble synet på menneskets forhold til Gud endret.

Tidligere hadde den katolske kirken handlet med avlatsbrev, der kirken hadde fungert som en «mellommann» som påstod å kunne kontrollere menneskets forhold til Gud (og syndene).

Disse brevene kjøpte menneskene av kirken, og de skulle forkorte menneskenes opphold i skjærsilden, ved å tilgi dem for deres synder.

Luther mente at dette var galt; kristnes forhold til Gud var personlig, og kirken skulle ikke kontrollere relasjonen.

På et vis mente han at det enkelte mennesket hadde sitt individuelle forhold til Gud.