Geografi prøve kapittel 1, s. 9-15 og kapittel 2 s. 28-51

Innholdsfortegnelse
Jordbeskrivelse
Kart
Kartprojeksjoner
Karttyper
Geografiske koordinater
Kartanalyse
Jorda blir til
Jordas oppbygning
Jordskorpa flytter på seg
Kontinentaldrift
Havbunnsspredning
Teorien om platedrift
Jordskjelv

Utdrag
Jordbeskrivelse:

Ordet geografi betyr jordbeskrivelse. I faget geografi søker vi forskninger på det vi ser, hvorfor det ser slik ut.

---

Kart:

Et kart kan vise hvor mange prosent av befolkningen i hvert land som kan lese.

Et annet kart kan vise den gjennomsnittlige levealderen i de samme landene. Ved å sammenligne de to kartene kan vi komme på sporet av sammenhenger mellom analfabetisme og levealdre.

---

Kartprojeksjoner:

Jordas overflate kan fremstilles på en globus eller på et kart, men det er bare globusen som gir et helt riktig bilde av jordoverflaten. Det er fordi det er umulig å brette ut en kuleoverflate slik at den blir en plan flate.

Det er derfor alle kart inneholder feil. Kart som dekker store områder, har større feil enn kart som viser mindre område.

Jordas krumning er så liten at mindre områder av jordoverflaten nesten er helt plane.

Et mindre område får derfor et mer riktig kart enn et stort område. Da snakker vi om forskjellige kartprojeksjoner.

---

Karttyper:
Et topografisk kart viser landformer (daler, fjell, fjorder, sjøer, elver) og andre elementer i landskapet, som veier, bebyggelse, vegetasjon, dyrket mark. Tematiske kart framhever ett eller flere temaer.

---

Geografiske koordinater:

gradnettet på globusen brukes til å angi nøyaktig hvor et sted ligger på jordoverflaten.

Det består av breddesirkler og lengdesirkler som går hele veien rund jordkloden.

Så vil ethvert punkt på jordoverflaten befinne seg på en bestemt breddesirkel og en bestemt lengdesirkel.

Kartanalyse
Med målestokken på et kart mener vi forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende horisontale avstanden i terrenget.