Innholdsfortegnelse
Den store katastrofen
Pesten kommer til Europa
Alle ble rammet
«En katastrofal velgjører»

Utdrag
Ved inngangen til 1300-tallet var det altså mindre tilgang på mat til det voksende folketallet, hvilket førte til større forskjeller mellom overklassen og vanlige folk. Siden mange hadde dødd under svartedauden, ble utviklingen nærmest snudd på hodet.

Ettersom det ble mer jord å dele på mellom dem som var igjen, var det ikke så lett for godseierne å få leilendinger og ufrie bønder til å utføre pliktarbeid eller betale høy jordleie.

Ble vanskeligere å presse vanlige småbønder til å gi fra seg store deler av avlingen, ettersom de nå fikk sjansen til å flytte til steder med ledig jord. Mens det vanlige hadde vært at bare den eldste sønnen arvet jord, fikk nå også hans brødre muligheten til det samme.

Når fattigfolk kunne flytte eller kjøpe seg fri, var det ikke lenger så mange som var bundet til godsherren med stavnsbånd. Alt dette var med på å svekke det maktforholdet på landsbygda som vi forbinder med føydalismen.

Bedre leveforhold for vanlige folk og oppløsningen av de føydale avhengighetsbåndene mellom godseiere og bønder har fått enkelte historikere til å omtale svartedauden som «en katastrofal velgjører».

Både adelsmenn og andre innenfor overklassen gjorde sitt ytterste for å holde på sin velstand og makt, men ble ofte møtt med opprør når de prøvde å presse bøndene for avgifter og tvangsarbeid.

Det ble store bondeopprør. Da staten økte skatter på engelske småbønder og tvang landarbeidere til å slite for godseiere mot lave lønninger, brøt det største sosiale opprøret i landets historie ut i 1381.