Innholdsfortegnelse
1. Naturen rundt oss
2. Taksonomi
3. Biologisk mangfold
4. Tilpasning og atferd
5. Celler
6. Transport gjennom cellemembranen
7. Transport, vekst og utvikling hos planter
8. Formering hos planter
9. Hormonsystemet og nervesystemet hos mennesket
10. Transport og bevegelse hos mennesket
11. Menneskets immunforsvar
12. Organsystemer hos dyr
13. Formering hos dyr

Utdrag
Biologisk mangfold på artsnivå
I Norge har vi registrert ca. 44 000 arter, men forskerne tror at det finnes bortimot 60 000 arter her.

Da er ikke bakterier og virus regnet med, men det marine miljøet er inkludert. Det blir stadig oppdaget nye arter i Norge, ikke minst nye insekter.

Når det er snakk om biologisk mangfold, og bevaring av dette, dreier det seg gjerne om arter.

Det er viktig å huske at artene bare er en del av det store mangfoldbildet på jorda. Bestandene av artene og artenes leveområder må også være tilstrekkelig store og intakte.

Biologisk mangfold på gennivå
Med mangfold på gennivå mener vi den genetiske variasjonen som finnes innenfor hver art.

Innenfor en art vil det være en del genetisk variasjon fordi atskilte populasjoner ofte har klare genetiske ulikheter.

Alle arter består av mer eller mindre atskilte populasjoner. Jo lenger populasjoner har vært skilt fra hverandre, desto større blir de genetiske forskjellene mellom populasjonene.

Disse genetiske forskjellene er utviklet som en tilpasning til det lokale miljøet, og det kan være utgangspunktet for at det oppstår nye arter på lang sikt. Laks (salmo salar) er et eksempel på det.

Når vi studerer de forskjellige bestandene, finner vi at det er klare genetiske forskjeller mellom laksestammer.

Det er et resultat av isolasjon og lokal tilpasning. Det er altså viktig å bevare det genetiske mangfoldet av flere grunner:

- Både fordi genetisk variasjon mellom populasjonene representerer lokale tilpasninger, og fordi variasjonen gjør at arten bedre kan håndtere miljøendringer.

- Genetisk variasjon er viktig for den videre utviklingen av livet på jorda. Det øker sjansen for at noen individer vil kunne tilpasse seg miljøendringer og overleve.

Gjennom jordas evolusjonære historie har det alltid forsvunnet arter gjennom naturlige evolusjonsprosesser.

Naturlig utryddelse går som regel så sakte at det meste av det genetiske materialet blir videreført til andre organismer.

Den menneskeskapte artsutryddelsen går nå så raskt at den minner om en katastrofe. Genene videreføres ikke i evolusjonsprosessen, dermed mister vi gener mye raskere.

Biologisk mangfold på økosystemnivå
Et økosystem er et geografisk avgrenset område og naturmessig relativt ensartet område, der de levende organismene og abiotiske faktorer påvirker hverandre.