Innledning
Her i Norge lever vi i et komplekst og moderne samfunn, hvor det er mye å lære i sosialiseringsprosessen.

Barnehagen er det første ordentlige møte med en læringsarena.

Her lærer barn å utvikle seg selv gjennom sosialisering. Sosialisering er ifølge snl.no en prosess som innebærer at individet lærer seg verdier

normer, kunnskaper og ferdigheter som anses som nødvendig for å delta og fungere som en aktører i samfunnet (Skirbekk& Tjora, 2020).

Allikevel er det foreldre som velger å holde barna sine hjemme og ikke la de delta i denne sekundærsosialiseringen.

I denne artikkelen vil jeg drøfte fordeler og ulemper for innføring av obligatorisk barnehage i Norge.

Utdrag
Innledningsvis poengterte jeg at barnehagen fungerer som en læringsarena. I læringsarenaen er lek og aktivitet tatt i bruk for å utvikle evnen til læring.

En teori som blir benyttet i norske barnehager er leketeorien. Hele teorien baserer seg på Jean Piaget sine tanker.

Teorien legger vekt på barnets intellektuelle utvikling gjennom lek (Forsberg, 2009).

Gjennom bruk av leketeorien utvikles primærsosialiseringen hos barn, altså de lærer evnen til å mestre helt vesentlige ting som å lytte til andre og inkludere.

Dessuten utvikles også evnen til å mestre språk, fantasi og hukommelse. Dette er evner som mennesker er avhengig av ha for å fungere som positive aktører i samfunnet.

Leking kan selvfølgelig organiseres hjemme også, men barnehagen er allerede stapp full av barn som ønsker å utvikle sin intellektuelle utvikling gjennom leking helt ubevist.

I tillegg til at barnehagelærere er spesialister på å praktisere teorier, det er ikke foreldre.

I tillegg kan Eriksson teori inkluderes her, den bygde på at mennesker går gjennom ulike epoker i livet og at de ulike epokene vil forme oss og personligheten vår (Forsberg, 2009).

Alt avhenger av hvordan epoken utføres. En epoke som utvikles på en god måte gjennom barnehage er epoken fra vi er 3-6 år.

Epoken fra du er 3-6 år, nemlig initiativ og skyldfølelse er sentralt å nevne for de er enkle å gjennomføre i barnehagen.

Gjennom lek i barnehagen øver barna på å inkludere hverandre og dersom man er slemme mot hverandre kjenner man på skyldfølelse.

Disse evnene er ikke like enkle å utvikle hjemme, uten jevngamle å krangle med. Naturligvis kan småbarn også kjenne på skyldfølelse ovenfor foreldre eller søsken.

Viktig å poengtere er at dette er primærgruppen til barnet og derfor annerledes.