Innholdsfortegnelse
Beskriv hvordan utviklingen vår begynner, og hvordan den påvirkes både av arv og miljø?

Nevn så mange faktorer i miljøet som du kommer på, som kan virke inn på din og andres utvikling:

Er det noen miljøfaktorer som definitivt ikke har noe å si for menneskets utvikling?

Hva menes med sosialisering? Hvordan foregår sosialiseringen?

Hva er en norm, og hvilke normer møter du i det daglige?

Det aller meste av atferden vår er sosial. Men vi er jo ikke fysisk sammen med andre mennesker hele tiden. Hvordan påvirker andre mennesker deg selv når du er alene? Er det noe du pleier å gjøre som på ingen måte er et resultat av påvirkning fra andre?

Hva kaller vi det når vi lærer gjennom imitering? Gi to eksempler på slik læring fra din hverdag.

Av og til sier foreldrene en ting til barna sine, men gjør det motsatte selv. Kanskje sier de til barna at det er viktig å ha et aktivt liv, men likevel sitter de alltid hjemme i sofaen. Basert på det du har lest om sosial læring, hvilken atferd er det mest sannsynlig at barna lærer. Forklar hvorfor.

Prøv å komme på minst tre personer utenfor den nærmeste familien som du ofte sammenligner deg med eller lærer av i forbindelse med sosialiseringen din. Hvorfor sammenligner du deg med akkurat disse personene?

Gjør rede for hvordan sosiale medier, der vi hele tiden ser bilder, videoer og oppdateringer fra andre mennesker, kan bli en del av den sosiale læringsprosessen vår.

Når kan vi si at vi har blitt sosialisert, og gi eksempler som viser at en tre-åring og trettenåring er på ulike steder i sosialiseringsprosessen.

Forklar hvorfor den første av Eriksons faser kalles en ikke-sosial fase.

I hvilken av Eriksons faser blir man for første gang klar over at man blir sammenlignet med andre, og at det finnes normer og regler? Hvordan skiller denne fasen seg fra fasen før og fasen etter.

I hvilken av Eriksons faser er barnet når det begynner å skjønne at en sak kan ses fra flere sider, og at det kan være mulig og nyttig å justere på sine egne oppfatninger?

Hva mener vi med at et ord fungerer som et symbol?

Hvilke uheldige konsekvenser ser du for deg kan komme av en utvikling der det kun legges vekt på intelligens og "flinkhet", og ikke kreativitet?

Hva er et skjema, ifølge Jean Piaget?

Hva skjer når vi møter på noe vi ikke har utviklet et skjema for tidligere? Hvilke begreper bruker Piaget om dette?

Hvorfor er det viktig for den kognitive utviklingen at barnet lærer å krabbe og gå?

Sett opp en tabell som viser forskjellene på hvordan et barn tenker på det preoperasjonelle stadiet og på det konkretoperasjonelle stadiet.

På hvilket stadium mener Piaget at vi blir i stand til å tenke abstrakt? Hva gjør dette med oss?

Hva vil du si er de tre største forskjellene mellom teoriene til Piaget og Vygotskij?

Utdrag
Vi mennesker utvikler oss gjennom hele livet. Det hele starter med et befruktet egg inne i livmoren.

Utviklingen som skjer omfatter både arvede egenskaper og egenskaper som vi utvikler i samspill med miljøet rundt oss.

Arv handler om genetikk og det arvestoffet vi får fra foreldrene våre. Inne i egget finner vi arvestoffet. For å fungere er det avhengig av omgivelsene for å kunne utvikle seg.

Dette er det første miljøet til individet og det påvirker utviklingen til fosteret. Mennesket har ca 20 000 gener.

Genene våre overfører de arvelige egenskapene fra menneske til menneske. De har ulike oppgaver med å produsere kjemiske stoffer som skal påvirke cellene i kroppen.

Genene påvirker dermed ikke direkte atferd, men er grunnleggende for den fysisk-motoriske utviklingen. Genene påvirker også andre sider ved oss som for eksempel høyde.