Innledning
Hva ligger egentlig mellom linjene i «Aftensalme»? Dorothe Engelbretsdotter er kvinnen fra Bergen som skrev salmen «Aftensalme», som ble utgittt i 1678.

Salmen er hentet fra hennes første samling av åndelige salmer, som heter siælens sangoffer. Bakgrunnen for diktet kan være at hun opplevde mange dødsfall i nær familie;

Dorothe fødte ni barn, og det var kun to av de som fikk et «langt liv». Hun mistet syv barn, altfor tidlig. I tillegg gikk ektemannen hennes også bort mens hun levde.

Utdrag
Salmens motiv er at diktets jeg kjenner på en angst for å dø, når kvelden kommer. Diktets jeg henvender seg til Gud og Jesus, og ber om å bli frelst fra sine synder.

Diktets jeg ber også for sine medmennesker, hennes nære, prester, konger, de syke, de fattige og flere folkegrupper.

Salmen ender med at diktets jeg ser fram til døden. Etter hvert endrer diktets jeg tankegang fra å ha dødsangst, til å mene at dikets jeg vil oppnå glede og lykke i himmelen når døden inntreffer.

Tema i salmen er døden, livets korthet og et ønske om et bedre liv etter døden; en lengsel etter noe diktets jeg ikke hadde i sitt daværende liv.

Tittelen «Aftensalme» beskriver salmen godt, fordi dikets jeg kjenner på redsel for å dø når kvelden kommer, og da vender diktets jeg seg til Gud.

«Aftensalme» kan også være en metafor, for at solen går ned når kvelden kommer, tilsvarende at et liv vil ta slutt.

Salmen er episk fordi den har et diktets jeg, som tilsvarer en fortellende stemme. Salmen har/hadde også en stor betydning for en kultur og en nasjon.

Det er også en lengre «fortelling» med et åpenbart budskap. I «Aftensalme» er det et kvinnelig jeg, noe som kommer fram i strofe 10: «min husbond med børn og slekt». Et kvinnelig jeg var svært sjeldent i tiden salmen ble utgitt.

---

Denne endringen kan oppleves overaskende, fordi diktets jeg endret tankegangen ganske drastisk fra start til slutt.

Det brukes mange gamle ord og uttrykk, som for eksempel: «å gjøre bot». Språket i salmen er fornorsket, men man kan se spor etter dansk, som for eksempel: «På mitt leie give akt.»

Vi kan derfor si at «Aftensalme» er dansk-norsk. På 1600-tallet var skriftspråket et viktig middel for å formidle dansk skriftspråk til det norske folk, fordi dansk fikk en helt ny rolle og status i samfunnet.