Å disponere en fagartikkel | Biologi

Innhold
- Det er viktig at du

Du bør ha en struktur der du
1. Innleder ved å
2. Hoveddelens inneholde flere avsnitt der du tar opp ulike kjerneelementer ved temaet i forskjellige avsnitt
3. Avslutning/oppsummering

Utdrag
1. Innleder ved å
 Introduser artikkelens tema og innhold
 Gi leseren forventninger: Pangstart
 Informer om hvilke momenter du skal ta for deg: jeg skal i denne besvarelsen ..
 Skall være kort (1-5 setninger)
 Temaet kan presenteres ved en definisjon
 Få fram problemstillingen. Er av og til gitt i oppgaven, uansett:
Skriv med egne ord
Hvis du i en besvarelse ønsker en med avgrenset problemstilling må den være relevant i forhold til det oppgaven spør om
 Bruk ord som åpner for flere svar: «hvorfor, hvordan, på hvilken måte»
 Foreta avgrensinger: hva skal du gå i dybde på? Forklar det i teksten

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter