Hifi prøve, uke 43. 2stA

Innledning
Platon levde rundt 427 f.Kr. – 347 f.Kr. Han var en filosof og bygde en skole i Aten hvor Aristoteles var elv.

Aristoteles lærte mye av Platon, likevel har de mange forskjeller når det kommer til filosofien deres.

Både Platon og Aristoteles var opptatt av å kunne begrunne hvorfor ting var som de var, og brukte logikken.

Dette kaller vi logos, fornuftige begrunnelser ga svar på menneskes eksistensielle spørsmål.

I motsetning til før hvor de brukte heltefortellinger og guder til å forklare de eksistensielle spørsmålene menneskene hadde.

Dette kalles for mythos, altså myter. Selv om denne nye tankemåten kom forsvant ikke den gamle tenkemåten med mythos.

Denne overgangen fra Mythos til logos var en svært stor overgang, dette fordi det ble en helt ny måte å tenke på og forklare ting på.

De var opptatt av at man skulle kunne begrunne det med fornuftige forklaringer og at det er noe man skulle kunne etterprøve.

Platons og Aristoteles` filosofi bygde mye på det her.

Utdrag
Hvis vi ser på Platon og Arisoteles sitt syn på metafysikken, altså tankene eller studiet om det som ligger til grunn for virkeligheten, hadde de to helt forskjellige meninger.

Platon var opptatt av at i tillegg til virkeligheten som vi mennesker kan sanse, så finnes det en annen virkelighet.

Han mente at denne virkeligheten var mer virkelig og fundamental, selv om vi ikke kunne sanse den.

Denne ideen han hadde kaller man for idelæren og denne ikke sanselige verden kalles for ideverden.

Han mente at det fantes noe virkeligere enn bare et tre som vi ser ute. Man kan se et tre og ser at det eksiterer.

For eksempel så vet vi at trær vokser, men man kan ikke gå ut og peke på et tre og si at det er slik trær er. Man kan ikke peke på selve tre,

Platon hevdet at i tillegg til den virkelighet vi kan sanse omkring oss, finnes det en annen virkelighet.

Denne andre virkeligheten er, selv om den ikke kan sanses, mer virkelig, mer fundamental og mer viktig enn den sansbare virkeligheten.

---

Platon delte verden inn i garder av virkeligheten og grader av kunnskap (Moum, Historie og Filosofi, side 105).

Den første var Bilder, dette mente han var den laveste formen for virkelighet, her mente han at man befant seg i et stadie med skyggebilder og fantasier.

I grad to befinner man seg i sanseverden, alstå den verden man kan sanse.

For å komme til det neste nivået av kunnskap måtte man forstå sanseverden og at det fantes noe mer abstrakt.

Det siste trinnet er ideverden, for å komme hit må man forstå ideverden, hvis man har kunnskap om ideene har man da innsikt.

Dette vil si at hvis man forstår at det finnes noe mer abstrakt og klarer og se for seg denne ideverdenen vil man da få innsikt i alt og har da mye kunnskap. Hvis man har oppnådd trinn fire er man da lykkelig.