Opplysningstid & Revolusjoner | Sammendrag | Historie

Oppgavebeskrivelse
• Finne tanker fra opplysningstiden i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776:

• Forklare bakgrunnen for at de amerikanske statene rev seg løs fra Storbritannia.

• Gi en oversikt over hvordan den franske revolusjonen utviklet seg videre fram til 1794. (Bruk oppgavene dere fikk utlevert på ark «Den franske revolusjonen og Napoleonstiden» til hjelp.) S. 234-238

• Forklare hvorfor Napoleon virket samlende på den franske nasjonen. (Bruk utdelt ark til hjelp.)

• Diskutere i hvilken grad Napoleon eksporterte revolusjonens ideer til andre land

• Gjøre rede for de viktigste prinsippene som stormaktene la til grunn i Wienerkongressen

• Gjøre rede for hvilke konsekvenser revolusjonen i Europa fikk for Latin-Amerika.

• Gjøre rede for de viktigste resultatene av revolusjonene i 1830 og 1848.
«Arven fra revolusjonen» (Utdelt kopi er viktig, trekke linjer.)

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
Gøre rede for likheter og forskjeller mellom den første og andre industrielle revolusjon.
Tidspunkt:
Geografiske områder:
Produksjon:
Oppfinnelser:
Energikilder
Arbeids og levevilkår:
• Forklare hvorfor den industrielle revolusjon begynte i Storbritannia.
• Gjøre rede for hvilke demografiske, økonomiske, sosiale og politiske følger industrialiseringen i Storbritannia fikk for landet.
• Forklare på hvilken måte industrialiseringen gikk inn i en ny fase fra ca. 1850.

Utdrag
«Vi anser disse sannheter for å være selvinnlysende, at alle mennesker er skapt like, at de er utstyrt av sin Skaper med visse umistelige rettigheter, at blant disse er liv, frihet og streben etter lykke. At for å sikre disse rettigheter er styresmakter opprettet, og at disse bygger sin rett til å samtykke fra dem de styrer over.

At når en styreform blir ødeleggende for disse formål, er det folkets rett å forandre eller avskaffe den, og å opprette et nytt statsstyre med grunnlag i slike prinsipper og med en slik maktorganisasjon som for dem synes mest egnet til å sikre dets trygghet og lykke».

Alle mennesker er født frie, og at det er en selvinnlysende sannhet at hvert enkelt menneske har noen rettigheter, og at blant disse rettighetene er frihet og streben etter lykke.

Regjeringer og styringsmakter skal være innsatt for å sikre disse rettighetene. Tankene og formuleringene er helt i tråd med ånden i opplysningstiden.

Locke - statens oppgave er ikke å hjelpe mennesker ved å gi dem mat, klær, hus eller arbeid, statens oppgave er kun å beskytte individenes rettigheter, som alle har.

Hans ide om Naturretten som er en oppfatning om at alle mennesker er kommet til verden uten annen eiendom enn sin egen kropp, derfor er alle født frie med en naturlig rett liv, helse, frihet og eiendom, kommer til utrykk i erklæringen.

Montesquieu maktfordelingsprinsipp for at makt ikke skal bli misbrukt og statens makt skal være delt mellom dømmende, lovgivende og utøvende makt, som han bygget videre på impulsene han fikk fra Locke. Dette skulle redusere samfunnsproblemer og forbedre menneskers liv.


Rousseau tanke og lære om folkesuverenitet. All legitim statsmakt stammer fra folket og kommer til utrykk i den Amerikanske grunnloven ved at folket har rett til å endre den eller avskaffe den.

---

Bakgrunnen for at de amerikanske statene rev seg løs fra Storbritannia er at de måtte betale skatter og avgifter fordi Britene mente de hadde vært gratispassasjerer under krigen mot Frankrikket.

De fikk ikke være med å bestemme hva som skjedde i koloniene, det var det bare Britene i parlamentet som fikk. Selv om dette var de argumentene de kom med hadde de ikke noe lyst til å bli representert i parlamentet

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå