Innholdsfortegnelse
• kunne forklare oppbygningen av DNA med basepar, sukker- og fosforsyremolekyler
• kunne forklare oppbygningen av RNA med basepar
• kunne forklare hva et gen, genpar, kromosom og kromosompar er
• kunne forklare hvordan DNA kopierer seg selv (DNA- syntesen)
• kunne forklare proteinsyntesen (s. 211-215). VIKTIG! https://www.youtube.com/watch?v=ryz-u59Dt0c
• kunne bruke skjemaet under til å finne ut hvilke aminosyrer triplettene på mRNA’et koder for
• kunne forklare hva mutasjoner er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser de kan gi
• kunne forklare hva naturlig og kunstig utvalg er, samt hva som ligger i begrepet genetisk variasjon

• Kunne forklare begrepene
- homozygot:
- Heterozygot:
- Fenotyp:
- Genotyp:
- Dominant:
- Recessiv:

• kunne lage et krysseskjema og bestemme hvilke egenskaper et avkom kan arve ved dominant nedarving, intermediær nedarving (der begge genene er dominante, f.eks ved blodtyper) og kjønnsbundet nedarving
• kunne bestemme hvilke egenskaper som er bestemt arv, miljø eller begge deler
• Kunne forskjellen på genteknologi og bioteknologi samt lovverket rundt disse
• Kunne forklare begrepene
- Genspleising:
- genmodifiserte organismer:
- kloning:
- stamceller:
- genterapi:
- Hvordan DNA-analyse og gentester forgår

Utdrag
DNA har oppskrifter på hvordan cellene dine er bygd, hva som skal skje i cellene, og hvordan hele kroppen din er konstruert. Man kan sammenlikne DNA-molekylet med en vindeltrapp.

Trinnene består av organiske stoffer som kalles nitrogenbaser. Molekylene inneholder nitrogen og er baser.

Det er fire slike baser i DNA; Adenin, Guanin, Cytosin og Tymin. Sidene i trappen består av lange kjeder av sukkermolekyler og fosforsyremolekyler.

Til hvert sukkermolekyl er det bundet en nitrogenbase. Nitrogenbasen på den ene kjeden er bundet sammen med nitrogenbasen på den andre kjeden med en svak binding. To nitrogenbaser som er bundet sammen utgjør et trinn i vindeltrappen. Det er ikke tilfeldig hvem som binder seg sammen. Adenin-tymin og cytosin-guanin.