Innledning
I denne caseoppgaven var kompetansemålene å finne frem til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde og statistiske fremstillinger fra digitale og andre kilder i tillegg til å forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap og kjenne igjen typiske landformer i Norge.

Denne teksten skal dermed besvare problemstillingen; hvordan har indre og ytre krefter påvirket utviklingen av fjell og daler i Setesdalen (Spesifikt Valle), sammenlignet med kysten på Jæren (Spesifikt Ølberg)?

Innholdsfortegnelse
Innledning
Kjennetegn på landskapet
Indre krefter
Ytre krefter
Avslutning

Utdrag
Valle, som ligger i Setesdalen, markerer kanten på disse heiene til øst. Til vest ligger grensen av heiene mot Ryfylkefjordene, f. eks. Lysefjorden.

Fjellet en ser på bildet av Valle ligger i en av de beste bevarte delene av Det baltiske skjoldet, som er et urkontinent, og kan dermed regnes som et grunnfjellsområde

(Fylkesmennene i Aust- Agder, Vest-Agder og Rogaland, 2016).

Ølberg i seg selv er kanskje for de fleste kjent som en bergstrand, som består av noen klippe-liknende berg, som også er kjent som råtafjell.

De består for det meste av glimmerskifer og fyllitt, som er metamorfe bergarter, som blir skapt under høyt trykk, temperatur eller kjemisk påvirkning.

Jærstrendene, som Ølberg er del av, består for det meste av sand aller moren-sten, og er hovedsakelig vernet som Jærstrendene landskapsvernområde (Fylkesmannen i Rogaland, 2010).

Indre krefter
Indre krefter går ut på platedrift, hvor litosfæreplatene, altså det ytterste laget på jordkloden og da jordskorpa, beveger seg og enten trekker fra hverandre eller slår sammen

Som forholdsvis fører til midthavsrygger og fjellkjeder (Eide, Johansen, & Øverjordet, 2006).

Slike bevegelser og uro kan også føre til naturkatastrofer som jordskjelv, tsunami og vulkanisme.

Det er en felles teori for hvordan den kaledonske fjellkjeden, som Det baltiske skjoldet er en del av, ble opprettet, som er at vestsiden av den Skandinaviske kontinentalplaten, eller den eurasiske platen, støtte sammen med østsiden av Grønland, eller det Laurentiske kontinentet, for 400 millioner år siden

Jærstrendene henger tett sammen med denne fjellkjeden, ved at de bare er bygget opp av sedimentære avsetninger fra fjellene, som skal diskuteres mer under «ytre krefter».