Innholdsfortegnelse
Gjøre rede for vær og klima og hvordan det påvirker verden rundt oss.
Kunne forklare forskjell på vær og klima.
Forklare hvordan vær dannes
Vite om og gjøre rede for elementære prosesser og annet som påvirker klimaet herunder:
Vind og globalt vindsirkulasjonsmønster
Nedbør
Hav og havstrømmer
Fjell og fjellkjeder
Breddegrad og høyde over havet
- Se punktene over og gjøre rede for disse i vårt klima (Norge)
- Se hvordan de ulike elementene som påvirker klima virker i en sammenheng og danner et klimasystem.
Gjøre rede for sammenhenger i klimasystemer.
Gjøre rede for energibalansen og forklare hvordan dette påvirker temperatur.
Gjøre rede for grønne ressurser og primærnæringene og hvordan klima påvirker disse.
- Se klima og grønne ressurser i sammenheng med bærekraftig utvikling.
- Drøfte utnyttelse av grønne ressurser opp mot andre interesser i samfunnet og se dette i sammenheng med bærekraftig utvikling. (eksempelvis bygge kjøpesenter på jorder) Hint: Interessekonflikter

Kapittel 4 – Klima og grønne ressurser

Utdrag
Gjøre rede for vær og klima og hvordan det påvirker verden rundt oss.
- været og klimaet spiller en viktig rolle for landskap, økosystemer og mennesker. For det første er vind og vann med på å forme landskapet

Kunne forklare forskjell på vær og klima.
- Været er det vi opplever av tempratur, skydekke, nedbør og vind på et bestemt tidspunkt

mens klimaet er det typiske værmonsteret eller gjennomsnittsværet Normalperiode - tidsperiode på 30 år for å sammenligne. ny normal: 1991-2020 Norge ligger i to klimasoner (mer om dette senere)

Forklare hvordan vær dannes
- Hvordan oppstår vind, hvordan dannes nedbør, og hvordan får vi ulike temperaturforhold?

Klimaet styres av solinnstrålingen og et komplekst klimasystem, bygd opp av atmosfæren, havet, landområdene, snø og is, og biosfæren, det vil si alt det levende.

Atmosfæren er det luftrommet som omgir jordkloden. Været dannes i de nederste 10–12 km av atmosfæren, i det sjiktet som kalles troposfæren, men drivkraften bak værprosessene er energien fra sola.

Hele klimasystemet er styrt av energien fra sola, som temperatur, nedbør, vind, orkaner og luftfuktighet, for å nevne noe.

Vite om og gjøre rede for elementære prosesser og annet som påvirker klimaet herunder:
For å forklare klimaforholdene i et område må vi først se på ved hvilken breddegrad området ligger, og hvor høyt over havet det er.

Deretter må vi finne ut hvordan området ligger i forhold til luftstrømmer, hav og havstrømmer, og om det er fjell og fjellkjeder som kan virke inn på klimaet i området.

Vind og globalt vindsirkulasjonsmønster
- Den globale sirkulasjonen i atmosfæren gir opphav til relativt stabile systemer av lavtrykk, høytrykk og vinder på jorda.

- Områdene ved ekvator varmes opp mest, noe som gir høyere temperatur enn områder med mindre innstråling.

Temperaturforskjellene setter lufta i bevegelse, luftstrømmer transporterer varme fra områdene rundt ekvator og mot polene

- Den subtropiske høytrykksonen, ørkenområdene på jorda med sol, varme og lite skyer

- Passatvindene: luft fra den subtropiske høytrykkssonen mot lavtrykksområdene ved ekvator

- Også varm luft nordover, vestavindene