Innholdsfortegnelse
Hva er bioteknologi:
Hva er genteknologi:
Kunstig seleksjon:
Naturlig seleksjon:
GMO: Genmodifisering av organismer:
CRISPR-metoden:
Potensielle påvirkninger:
GM av mikroorganismer: Tegne
Genmodifisering av planter og dyr:
- Genmodifisering av planter og dyr kan gjøres på flere måter:
- Genmodifisering av dyr og planter kan brukes for:
- Manipulering av GMO:
Genetisk kopiering-Kloning
Kloning av pattedyr: Tegne
- Kjerneoverføring:
- Drive ut kloning av dyr og ulemper:
Avl:
Medisinsk bruk av bioteknologi:
- Prøverørsteknikk og assistert befruktning:
- Stamceller: Opphavs celler
- Fostervannsprøver:
- Gentester:

Utdrag
Hva er bioteknologi:
• Bioteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, dyr eller planter til å fremstille produkter eller forandre eller forbedre organismer.

Bioteknologi har en stor betydning for utviklingen for en rekke områder som medisin, landbruk, matprodukter (brød og ost), havbruk, industri og miljøvern.

Hva er genteknologi:
• Genteknologi er alle inngrep i organismens arveanlegg for å teste eller endre og dessuten forske på arvemateriale.

Genteknologi er moderne teknologi der man jobber med arvemateriale (DNA) for å endre organismers genetiske sammensetning.

Genteknologi er teknikker der man isolerer arvemateriale, karakteriserer det, klipper ut og flytter deler av arvestoffet i DNA fra en organisme til en annen og får dem til å virke der.

Genspleising (ribosom prosessen) og gen redigering-sentrale teknikker.

Kunstig seleksjon:
• Kunstig seleksjon vil si at vi velger ut genetiske varianter og krysser den med hverandre.

På denne måten kan vi få fram ønskede egenskaper hos en art eller nye raser av en art.

Vi kan velge hvilke arveegenskaper som overlever og som vil være til stede i den neste generasjon. Kunstig seleksjon foretas i husdyravl og planteforedling.

• Bare avkommet til disse får vokse opp og gi opphav til en ny generasjon.

Dette kaller vi for avl eller fordeling. Formål å produsere etterkommere med spesielt gode eller uønskede egenskaper.

Naturlig seleksjon:
• Denne seleksjonen er den viktigste mekanismen for evolusjon.

Fordi det handler om at organismer som er best tilpasset naturens levevilkår, får flest avkom slik at de beste genene overføres til neste generasjon. Slik fortsetter evolusjonen ved naturlig tilpassing til naturen.

• I naturlig seleksjon vil de best tilpassede organismene overleve og reproduserer seg, altså de vil få flest avkom, og arveanleggene til disse individene blir tallrike i populasjonen.