Innledning
Jeg skal nå vurdere finansiering, likviditet og rentabilitet for bedriften Harddisk AS, ved hjelp av sentrale nøkkeltall.

Dette gjør jeg grunnet at firmaet Datahuet AS ønsker å utvide virksomheten sin, og har fått tilbud om å kjøpe bedriften Harddisk AS som driver en liknende virksomhet, og derfor ønsker informasjon om Harddisk AS’s økonomiske situasjon.

Utdrag
Minstekravet til en sunn finansiering er at arbeidskapitalen er positiv, noe som vil si at anleggsmidlene er finansiert med langsiktig kapital.

Dette er grunnet at kortsiktig gjeld er svært dyrt, noe som ikke kan sies å være økonomisk gunstig.

I dette tilfellet ligger arbeidskapitalen på kr. 109 000 pr. 2008, imens den i 2009 øker til 141 000, altså oppnår den minstekravet.

Arbeidskapitalen bør også finansiere rundt 50% av alle omløpsmidlene (dvs. at halvparten av varelageret, kundefordringer, kontanter, bankinnskudd etc. bør være dekket av langsiktig kapital).

Vi ser at omløpsmidlene i 2008 lå på 466 000, imens de i 2009 var redusert til 428 000.

Dette vil si at arbeidskapitalen burde ah vært henholdsvis 233 000 i 2008, heller enn 109 000, og 214 000 i 2009 istedenfor 141 000 for å nå dette målet.

Dette vil i at bedriften ikke når dette målet for god finansiering, dog har de definitivt hatt en positiv utvikling da arbeidskapitalen har økt med kr. 32 000 fra 2008 til 2009, samtidig som at summen av omløpsmidlene har blitt redusert med kr. 38 000.

Dette vil si at antall prosent av omløpsmidlene som pr. 2009 er dekket av langsiktig kapital, er høyere enn antall prosent som var dekket i 2008.

Arbeidskapitalen i prosent av varelageret forteller oss hvor stor del av varelageret som er finansiert med langsiktig kapital.

Helst bør 100% av varelageret være finansiert med langsiktig kapital. I dette tilfellet ligger tallet pr. 2008 på på 29,5%, noe som er langt ifra å innfri kravet.

Vi har likevel hatt en positiv utvikling til 2009, og ser at arbeidskapitalen i prosent av varelageret har økt til 38%.

Dette vil si at bedriften riktignok ikke innfrir dette kravet om god finansiering, men likevel har de hatt en positiv utvikling.

En bedrift bør ha en egenkapitalsprosent på minimum 35%. I denne bedriften ligger egenkapitalsprosenten pr. 2008 på 23,4%, noe som ikke innfrir kravene for egenkapitalsprosent.

Imidlertid ser bedriften også her en positiv utvikling, og pr. 2009 har den økt til 25,5%.

Dette er en svak positiv utvikling, men likevel når de ikke målene som en egenkapitalsprosent på minimum 35%.

Grunnen til at egenkapitalsprosenten bør ligge på minimum 35% er at bedrifter med høy egenkapitalsprosent er betydelig mye mer solide enn de med en lavere prosent.

Kostbare uventede hendelser kan inntreffe, og da har bedriften behov for en god egenkapital de kan bruke av, for å unngå å i verste fall bli slått konkurs.

Denne bedriften har hatt en positiv utvikling både når det kommer til arbeidskapital i prosent av varelageret og arbeidskapital i kroner.

Bedriftne bør likevel forbedre egenkapitalsprosenten sin slik at den ligger oppmot 35%, og heve arbeidskapitalen sin slik t den dekker minst 50% av omløpsmidlene, og 100% av varelageret.