Utdrag
Totalkapitalrentabilitet er avkastningen på den totale kapital som er investert i selskapet i prosent. I 2012 lå totalkapitalrentabiliteten på 4,20%, og i 2013 på 3,50%.

Utviklingen her er negativ, selv om den ikke er så veldig stor. Hva som er en god totalkapitalrentabilitet spørs på risikoen til bedriften. Vanligvis ligger en tilfredsstillende totalkapitalrentabilitet på over 6%.

FriStil AS er ikke en bedrift med høy risiko, men heller ikke med lav risiko. Om det er oppgangstider i markedet vil FriStil AS ha en mye lavere risiko ettersom flere folk da vil ta seg råd til å kjøpe dyre merkeklær.

Om det derimot er nedgangstider vil risikoen øke betraktelig, ettersom folk flest da ikke vil prioritere å bruke mye penger på dyre klær.

Jeg vil derfor evaluere FriStil AS som en bedrift med middels risiko, og totalkapitalrentabiliteten som ikke tilfredsstillende.

Egenkapitalrentabilitet er avkastningen eierne får for sin investering i selskapet. I 2012 lå egenkapitalrentabiliteten på 13,50%, og i 2013 på 12,10%.

Utviklingen er altså negativ En bedrift med middels risiko bør ha en egenkapitalrentabilitet på minst 30-40%.

Hos Fristil AS, som jeg tidligere har vurdert har middels risiko i markedet, ligger egenkapitalrentabiliteten et godt stykke under hva som er ønskelig.

Jeg evaluerer derfor egenkapitalrentabiliteten hos FriStil AS som ikke tilfredsstillende.

Totalkapitalen er som tidligere nevnt i 2013 på 3,50%, og gjeldsrenten er på 2,15%. Dette viser at gjelden er en stor andel av totalkapitalen, og dette er med på å trekke egenkapitalrentabiliteten ned.

Gjeldsrenten hos FriStil AS har i tillegg en negativ utvikling. Positivt er det at egenkapitalrentabiliteten er høyere en totalkapitalrentabiliteten.

Dette betyr at bedriften ikke har mye mer gjeld enn egenkapital. Resultatgraden er totalkapitalens avkastning av salgsinntektene.

Hos FriStil AS lå resultatgraden på 1,87% i 2012 og 1,80% i 2013. Også her er det en negativ utvikling, selv om den er veldig liten.

For å bedre rentabiliteten i bedriften, kan de først øke resultatgraden ved å tjene mer for hver krone de selger, altså øke prisene på varene eller stramme inn på driftskostnadene.

Selv om salgsinntektene har økt kraftig fra 2012 til 2013 har andre viktige nøkkeltall når man ser på lønnsomheten hos FriStil AS hatt en negativ utvikling.

Dette betyr at kostnadene til bedriften har økt i takt med inntektene. Ettersom resultatgraden har sunket viser det at kostnadene faktisk har økt enda litt raskere.