Innledning
For å få svar på problemstillingen «hvorfor blir India regnet som et fattig land, og hva er konsekvensene av dette» må en se på kompetansemål fra både samfunnsfag og geografi.

I samfunnsfag er kompetansemålet å gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden, hvor jeg skal nevne typer fattigdom, årsaker til denne fattigdommen og hvilke tiltak aktører som FN gjør for å bedre fattigdommen.

Innen geografi er kompetansemålet å forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Fattigdom i India
Tiltak for å redusere fattigdom
Flyttestrømmer
Avslutning

Utdrag
Norge hjelper også, da spesielt innen IT. Team Norway er et nettverksbasert samarbeid som arbeider for å bidra til informasjonsutveksling og koordinert innsats.

Norge vil gjennom denne kanalen bidra til norsk kompetanse og teknologi gjennom handel og samarbeid med India (Utenriksdepartementet, n.d.).

India har de siste årene blitt verdens største eksportør av teknologi, og har dermed mange arbeidsplasser innen IKT, eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som er en stor del av økonomien.

Flyttestrømmer
Ettersom India er blitt så profilert innen IKT, er dette både en stor inntektskilde og en grunn til å migrere.

Industrien har blitt bygget opp i byene, som har ledet til slumområder, men også innenlands migrering, altså at folk flytter fra landsbygdene til byene.

Om en ser på utenlands migrasjon kan en trekke tråder mot kolonialisme, hvor indere ofte reiste til England og tok utdanning, i tillegg til å reise for å arbeide etter frigjøringen av India.

Dette kan ha noe med å gjøre at England etterlot økonomien i India i dårlig forfatning, og at indere heller migrerer for å bedre sin egen økonomi.

Denne typen migrasjon kalles innvandring, og er basert på personer født i utlandet som kommer til et land, som regel et industriland.

De kommer av forskjellige grunner, blant annet arbeid, familie og utdanning.

---

Problemstillingen for denne teksten va «hvorfor blir India regnet som et fattig land, og hva er konsekvensene av dette?»

India blir regnet som et fattig land da en stor andel av befolkningen er i absolutt fattigdom, og om landets ressurser hadde vær likt fordelt, hadde det vært et av verdens fattigste land.

For å bidra til fattigdommen i landet har det en «uorganisert sektor» i arbeidsmarkedet, i tillegg til et ineffektivt landbruk, hvor arbeiderne har garantert minstelønn grunnet NREGA.

India følger dermed, om enn delvis, FNs bærekraftsmål i tillegg til å arbeide med Team Norway innen IKT, som svarer på kompetansemålet innen samfunn; gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden.

Når det kommer til geografi var kompetansemålet å forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningen.

Utenlands migrasjon fra India kan spores tilbake til kolonitidene, hvor det i etterkant har vært innvandring til vesten for utdanning og arbeid, som har ledet til at de mindre utdannede har blitt igjen i India.