Innholdsfortegnelse
Kapittel 1: Du – og de andre
Notater og begreper
Oppgaver
Oppgave 5)
Kapittel 2: Samfunnet – når mennesker søker sammen
Notater og begreper
Kapittel 3: Norsk mangfold
Notater og begreper
Oppgaver
Test deg selv s. 60)
Kapittel 4: Norge møter verden
Notater og begreper

Utdrag
Delkultur – Delkultur er å danne sin egen kultur i kulturen sin. Det er at man trekker seg ut av hovedkulturen og lever på en annen måte – annerledes.

Det kan være positivt eller negativt, fordi man skiller seg ut. En motorsykkelklubb er et eksempel på en delkultur, og det kan være negaivt hvis de er kjent for kriminalitet.

En idrettskultur er også en delkultur som kan ha positiv innvirkning på samfunnet. En subkultur derimot er ofte rettet negativt, som f.eks mot ekstreme grupper.

Sosialantropologi – Å studere de sosiale sidene og kulturer i andre samfunn, eller i det norske samfunnet.

Forskjellen på sosiologi og sosialantropologi er at i sosilogi så ser man på strukturer i samfunnet, kjønnsroller og dette skjer gjennom statistikk mens i sosialantrpologoi skjer det i feltstudier, mer praktisk fag.

Feminisme – En feminist er en person som jobber for kvinners likestilling og frigjøring, det kan være en mann eller enn kvinne.

Stereotypi –En stereotypi er en måte å sette folk i en «bås» på, for å plassere dem i noe. Eks: «Sterke menn og svake kvinner».

«Tyskere er presise og alltid korrekte» «Spanjoler er alltid sinna» «Nordmenn er kalde og går alltid på tur» «Nordmenn er født med ski på beina»

Negative fordommer – Stereotopi kan skape negative fordommer og skape enda mer undertrykking.

De sterotypiene som undertrykker menenskegrupper fører til negative fordommer, so mkan øfre til diskriminering og undertrykking av grupper.

Toleranse – Handler å møte andre kulturer, og at man bør tolerere de andre kulturene.

Thomas Eriksen sa en gng at man skal vise respekt og lytte til hverandre.

Arrangerte ekteskap – Tvangsekteskap –

Innvandrer – Det er en person som er født i utlandet av to utenlandske foreldre, og som har innvandret til Norge.

Eller så er det at man er født i norge med to innvandrerforeldre. Over 200 land. 16,3% i 2017, flest fra Polen.

Innvandringstop: Innvandringstopp ble vedtatt i 1975 og innebærer at en utlending ikke kan bosette seg og få varig opphold i Norge på bakgrunn av økonomiske grunner.

Det er kun flyktninger og asylsøkere som får asyl som får bosettingstillatelse i Norge. Allikevel er det nnoen unntak.

Det er lov å ta imot faglært arbeidskraft og spesialister som landet ikke har nok av, f.eks leger eller spesialister i oljeindustrien.

Man kan også gjenforene familien, som betyr at en innvadrer kan da meg seg sin ektefelle og barn under 18 år dersom de fyller myndighetene sine krav. Dette skjedde på grunn av økonomiske grunner.

Integrering – Det innebærer at innvandrere skal delta i samfunnet på samme måte som nordmenn gjør, og de skal også ha muligheter til å beholde kulturen sin.

Dette er fordi alle innbyggere uavhengig opprinnelse eller kulturell bakgrun, skal ha de samme pliktene(følge norsk lov) og rettighetene i det norske samfunnet. Integrering innebærer at man må akseptere at det finnes ulike måter å leve på.

Norge bidrar med utdanning, arbeid og fritidsaktiviteeer. Rasisme – Rasisme er når menneskers oppførsel og handlinger blir forklart utifra deres etniske bakgrunn.