Butikkers brukergruppe og deres alder | Oppgave

Forskningsoppgave i sosiologi og sosialantropologi. 

Undersøkelse i handlevaner.

Innledning
De siste ukene i sosiologi og sosialantropologi har vi jobbet med en forskningsoppgave. Målet i all forskning er å produsere vitenskap. Vitenskap handler om å produsere kunnskap om naturen, mennesket og samfunnet.

Denne prosessen innebærer å være kritisk i prosessen hvor man oppsøker, samler inn og produserer kunnskap. Dette foregår gjennom systematiske undersøkelser av fysiske og sosiale fenomener (Nyeng, 2012, ss. 9-10).

I mitt forskningsprosjekt er jeg interessert i å undersøke butikkers brukergruppe og kundenes alder. Butikker har som oftest en målgruppe. BR-Leker’s målgruppe kan f.eks. være barn, foreldre, besteforeldre, osv.

Det er ikke gitt at målgruppen er den samme som brukergruppen. Dette syns jeg er interessant og noe jeg ønsker å se nærmere på. Med bakgrunn i dette har jeg formulert en problemstilling.

Problemdefinisjon
Hvilke aldersgrupper besøker ulike typer butikker? Mitt tema i denne oppgaven er handlevanene til all type mennesker i ulik alder. Jeg har valgt å ta observasjonen min på Farmandstredet i Tønsberg.

«Hvor handler ulike aldersgrupper?» er min problemstilling i denne oppgaven. Jeg har valgt å dele opp disse gruppene i alder.

Jeg har nevn aldersgruppene i hypotesen min, derav barn, ungdommer, unge voksne, middels gamle voksne og eldre/gamle.

Innholdsfortegnelse
1.1 Innledning
1.2 Problemstilling
1.3 Hypotese
1.4 Redegjørelse for metode
1.5 Drøfting av metode
1.6 Beskrivelse av funn/empiri
1.7 Teori som forklarer funn (f.eks. Bourdieu, Marx, Durkheim)
1.8 Drøfting av teori
1.9 Konklusjon med avklaring av hypotese og problemstilling
1.10 Referanseliste

Utdrag
Gruppen min bestod av meg, Ada og Maria. Vi ble enige på forhånd hvordan vi skulle utføre undersøkelsen. Måten vi gjennomførte dette på var at vi satte oss på utsiden av tre ulike butikker (BikBok, WOW og Borgart) inne på Farmandstredet.

Her skulle vi sitte en halvtime på hver butikk for å så rullere. Dette slik at vi alle klarte å samle inn informasjon på disse 90 minuttene.

Måten vi tok vare på informasjonen var slik at vi noterte oss observasjonene vi tok på alle tre butikkene. Da vi var ferdig sammenlignet vi resultatene våre og sjekket om disse samsvarte.

En svakhet ved å bruke observasjon som metode i kvantitativ forskning er at man ikke sitter igjen med sikre data. Jeg har gjort noen antagelser når det kommer til enkeltmenneskers alder.

For å gjøre metoden mere reliabel kunne jeg ha tatt direkte kontakt med hver enkelt kunde for å få et nøyaktig tall på deres alder.

Dataen får et subjektivt preg over seg, da det er jeg som forsker som tolker deres alder ut ifra personens utseende. Målingen kan derfor dessverre fremstå usikker og upålitelig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå