Oppgavebeskrivelse
1) Hva er et urfolk?

2) Hvilke tre dokumenter gir urfolk særlig vern?

3) Trekk frem noen rettigheter som urfolk har ifølge disse dokumentene?

4) Gjør rede for noen konkrete tiltak som Norge har gjort for å gi den samiske befolkningen det vernet de har krav på som urfolk.

Utdrag
Stammefolk i selvstendige stater der sosiale, kulturelle og økonomiske forhold skiller dem fra andre deler av det nasjonale felleskapet, og der deres status har sine egne tradisjoner, skikker og lover/forskrifter.

De har hatt tilknytning til et bestemt geografisk område lenge før nåværende statsgrenser ble etablert.