Kollokvieoppgaver om Hydrologi del 1 | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
1. Redegjør for vannmengden i de ulike vannmagasinene vi har.
- Havet

2. Forklar de ulike delene av vannets kretsløp.

3. Hva menes med oppholdstid? Kom med eksempler.

4. Redegjør for vannbalanseligningen og forklar hva den betyr

5. Hva er et nedbørsfelt? Kom med ulike eksempler fra Norge der du viser forskjellene.

6. Redegjør for vannføring, avrenning og vannstand.
- Avrenningen
- Vannføringen

7. Hva er en vannføringskurve?

8. Hva er et hydrogram?

9. Hva er middelvannføring, spesifikk avrenning og den midlere spesifikke avrenningen?
- Middelvannføringen
- Knyttes til areal:
- Spesifikk avrenning
- Den mindre spesifikke vannføringen

10. Hva er flom? Forklar også hva årsflom og middelflom er.

11. Redegjør for forhold som kan føre til mye flom og lite flom (flomdemping).

12. Hvilke ulike årsaker til flom har vi?
- Regnflom
- Snøsmelting gir vårflom
- Flom i breelver, breelver

13. Redegjør for avrenningsmønsteret i Norge (figur side 174).
- Breområder
- Fjellområder
- Innlandsområder
- Overgangsområder
- Kystområder

14. Beskriv Storofsen og Vesleofsen.
- Storofsen
- Vesleofsen

15. Hva er en 100 års-flom?

16. Hvilke skader kan flom føre til og hvordan kan vi beskytte oss og forbygge mot store
- flomskader?
- Skader
- Forebygging

17. Redegjør for tørke

Utdrag
Havet er det største vannmagasinet vi har, her lagres opp mot 95% av vannet vi har på jorda. Deretter har vi isbreer og polis som står for ca. 3%, grunnet klimaendringer synker vannmengden kontinuerlig.

Markvann og grunnvann (sprekker i berggrunnen) står for ca. 1%, deretter har vi vassdrag som innsjøer, elver og bekker som har en vannmengde på 0,01 og til slutt har vi vannet i atmosfæren med 0,001. Vannmengde på jorda er konstant, men ikke nødvendigvis ferskvann.

---

Vannet veksler mellom is, flytende vann, vanndamp og er i stadig bevegelse. Det går fra havene fra luften ved fordampning og tilbake til havene og landjorden som nedbør.

Fordampning kan deles inn i to kategorier. Transpirasjon og evapotranspirasjon. Transpirasjon er fordampning av vann fra blader og trær. Evapotranspirasjon er summen av all fordampning fra jordoverflaten og transpirasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå