Det er urettferdig!

Oppgavebeskrivelse
Drøft hvorfor det finnes fattige og rike land, og hvilke tiltak kan man bruke for å redusere fattigdommen i verden?

Innledning
Verden er urettferdig. Noen er veldig rike, andre er veldig fattige. Hvorfor har det egentlig blitt sånn?

Nesten alle fattige land i verden har vært kolonisert av europeiske land.

Europeiske stormakter utnytter koloniene for å få råvarer og arbeidskraft til de rike, men koloniene forble fattig.

Selv om koloniene etter hvert ble selvstendige stater, var det først og fremst noen få ledere, venner av de tidligere kolonimaktene, som fortsatte å styre. De få lederne ble rike og resten fortsatte å være fattig.

De rike landene tilba de fattige landene slik at de fattige landene kunne utvikle seg.

Mye av pengene gikk rett i lommene på de allerede rike korrupte lederne.

De fattige landene klarte ikke å betale tilbake pengene, gjelden ble større og landet måtte bruke alt de tjente på å betale tilbake lån isteden for å bygge opp skoler, sykehus, veier osv.

Mange land sliter fremdeles med å betale tilbake disse lånene (Hei verden, 2015).

Utdrag
I år 2000 ble «tusenårsmålene» opprettet av verdens toppledere. Tiltakene skulle hjelpe til med å løse fattigdomsproblemet på lengre sikt.

Hele 189 land var representert og målene skulle nås innen 2016. grovt sett ble tusenårsmålene delt inn i tre grupper.

1) de målene som rettet seg mot forbedring av den forventede levealderen.

2) de målene som rettet seg mot å forbedre et lands utdanningsnivå.

3) de målene som rettet seg mot forbedring av et lands bruttonasjonalprodukt (Simonsen, 2018).

Noen av disse målene ble nådd og man kom langt på vei. Andelen mennesker som lever i fattigdom ble halvert, men det var også mange mål som ikke ble nådd, som målet om å halvere antall mennesker som sulter.

I 2015 ble tusenårsmålene erstattet med bærekraftsmålene til FN. Denne arbeidsplanen skal verdens land jobbe med fram mot 2030. målet er fortsatt å utrydde fattigdom, men også å utjevne sosiale forskjeller og minske klimaendringene (Simonsen, 2018).

Både enkeltmennesker og organisasjoner kan være med på å redusere fattigdom.