Innholdsfortegnelse
Enzymer katalyserer reaksjoner
Enzymer omdanner substrat til produkt
Enzymer senker aktiveringsenergien
Substratkonsentrasjon
Temperatur
pH-verdi
Inhibitorer
Mutasjoner
Oxidoreduktaser
Transferaser
Hydrolaser
Lyaser
Isomeraser
Ligaser

Utdrag
Enzymer er en bestemt type proteiner som får kjemiske reaksjoner i organismer til å forløpe mye raskere enn det reaksjonene ellers ville ha gjort.

Enzymer kan f.eks. medvirke i nedbrytning og oppbygging av bestemte stoffer i celler.

Eksempler på enzymer er amylase, som bidrar til nedbrytning av stivelse, eller DNA-polymerase som bidrar til å bygge opp DNA.

Du kan kjenne igjen enzymer ved å se på navnet, som alltid slutter med -ase.

Enzymer inngår ikke selv i kjemiske reaksjoner, men fungerer ved å øke reaksjonshastigheten.

Man sier at et enzym katalyserer en reaksjon. Derfor kalles enzymer også for katalysatorer.

---

Stoffet som et enzym omdanner ved en reaksjon kalles for enzymets substrat. Enzymet omdanner substratet til produkt.

Enzymer kan enten bryte ned substratet til mindre deler, eller binde flere substratmolekyler til et større molekyl.

Reaksjonene forgår ved at enzymet binder til substratet og påvirker bindinger i molekylet slik at substratet omdannes til produkt.

Enzymet binder substratet i et område som kalles for enzymets aktive sete.

Det aktive setet har en polaritet, ladning og tredimensjonal struktur som passer sammen med substratet på en helt bestemt måte.

Uten denne spesifisiteten kunne ikke substratet bundet korrekt til det aktive setet.

Figur 1 illustrerer hva som skjer når et enzym katalyserer en reaksjon. Enzymet omdanner i dette tilfellet ett substratmolekyl til to produktmolekyler.

Figur 1. Enzymet binder substratet i sitt aktive sete. Deretter skjer det en reaksjon der substratet brytes ned til to reaksjonsprodukter.

---

ES på figur 1 angir enzym-substrat-komplekset. Enzym-substrat-komplekset senker aktiveringsenergien for omdannelsen av substrat til produkt.

Aktiveringsenergien er den mengden energi som må tilføres et stoff for at en bestemt reaksjon skal finne sted.

Enzymet senker aktiveringsenergien ved å f.eks. påvirke bindinger i substratet slik at substratet er mer villig til å inngå i reaksjonen.

Figur 2 illustrerer grafisk at enzymer senker reaksjonens aktiveringsenergi.

Legg merke til at reaksjonen overordnet frigir energi. Dette er fordi reaktantene inneholder mer energi enn det produktene gjør.

Reaksjonen må likevel tilføres aktiveringsenergien for at den skal kunne forekomme.