Innholdsfortegnelse
Medienes Rolle I Sosialiseringen
- Venner Og Familie Er Fortsatt Viktige Sosialiseringsaktører

Kommunikasjon
- Personlig Kommunikasjon
- Massekommunikasjon
- Kommunikasjon I Ulike Medietyper
• Tradisjonelle Medier:
• Nye Medier:
• Sosiale Medier:
• Personlig Mediert Kommunikasjon:
- Mediene Nærmer Seg Hverandre
• Mediekonvergens:

Medier Og Påvirkning
- De Allmektige Mediene
• Mediepanikk:
- Tostegshypotesen

Flere Påvirkningsmodeller Samtidig
- Mengde
- Enig Eller Uenig I Budskapet
• Kognitiv Dissonans:
- Selektivitet – Vi Er Selektive
• Selektiv
• Selektiv Eksponering
• Selektiv Persepsjon
• Selektiv Erindring
- Påvirkning På Kort Eller Lang Sikt
• Dersom Man Diskuterer Påvirkning Fra Vold I Spill Og Filmer:
- Dagsordenfunksjon

Konsekvenser Og Endringer I Teknologi Og Medieformer
- Offentligheten Og Fellesskapet
• Offentligheten
• Mediert Fellesskap
- Digital Mobbing, Hatytringer Og Netthets
- Politisk Engasjement
- Ensretting Av Mediene

Utdrag
• Mediene vi bruker spiller en rolle i sosialiseringen.

• Våre ideer og holdninger til temaer som likestilling, alkohol, innvandring, utdanning og miljøvern blir formet bl.a. gjennom hvordan mediene fremstiller dem.

• Identiteten din og hvilke fellesskaper du føler at du tilhører, skapes/forsterkes i stor grad gjennom mediebruken.

• Et forestilt fellesskap betyr at hvis vi f.eks. er publikum i et tv-program eller følger en spesiell YouTuber, opplever vi en form for fellesskap selv om vi aldri har sett eller kjenner noen av de andre.

• I hvilken grad og hvordan preges vi av mediene?

---

• Tradisjonelle medier: Aviser, ukeblad, kino, tv og radio.
o Én sender, og budskapet formidles til mange. Enveiskommunikasjon.

• Nye medier: Bruker internett som kommunikasjonsteknologi.
o Mottakerne kan delta i dialog og gi tilbakemeldinger (toveiskommunikasjon)

• Sosiale medier: Nettbaserte tjenester som legger rette for mange-til-mange-kommunikasjon. Innholdet skapes i stor grad av brukerne selv.
o Snapchat, Instagram, blogger, Wikipedia, Facebook, YouTube.
o Kommunikasjonen er en slags mellomting mellom den som foregår I tradisjonelle medier, og den du opplever ansikt til ansikt.
o Budskapet formidles via et medium.
o Deler av kommunikasjonen er tilgjengelig for andre enn hovedmottakeren.

• Personlig mediert kommunikasjon: Kommunikasjon som er mer uformelt enn i tradisjonelle medier og kan ha et muntlig preg. Brukes ofte i sosiale medier.

---

• Rundt 1940 ble det gjort ny forskning som viste at mediene i seg selv ikke var så viktig for påvirkningen, men at personenes tolkning og videreformidling av budskapet som var det sentrale.

• Ikke minst hvordan opinionsledere tolket medienes budskap.
o En vi har stor tillitt til, som vi stoler på og som vi regner med kan mer enn oss.
o Venn, forelder eller en signifikant andre som vi beundrer.

• Denne teorien ble kalt Tostegshypotesen  Påvirkningen foregår i to steg.
o Mediene fremstilles ikke som allmektige, men avmektige.
o Mottakeren påvirkes ikke direkte av medienes budskap, men gjennom en opinionsleders tolkning av det.

FLERE PÅVIRKNINGSMODELLER SAMTIDIG
o Forskere mener det er variasjoner i hvordan og hvor mye mediene påvirker oss.
o Ulike perspektiver og modeller må ses i sammenheng for å forstå hva som skjer.
o Trekke frem noen punkter som har betydning for påvirkningen: