Oppgavebeskrivelse
Tabell 10.I side 243:
- Hva tror du er viktige årsaker til at noen land har så mye høyere dødsrate enn andre?
- Video om kvinner med barn i Italia:
- Velferdsstaten legger i utgangspunktet til rette for høye fødselstall, men vi ser noe annet i Norge. Hva mener jeg med at velferdsstaten legger til rette?
- Hvilke tiltak har vi i Norge, for å tilrettelegge at kvinner får barn?
- Hva kan samfunn gjøre for å øke fødselstallet?

Ttuder tabell 10.III (s.248):
- Hvilke land kan du si hører til demografiske forklaringer på dødelighet? Begrunn. Hvilke land kan du si har mer samfunnsmessige forklaringer på dødelighet? Begrunn.

Studer figur 10.8 (s. 245):
- Hva har skjedd med det samlede fruktbarhetstallet i Norge? Hva er reproduksjonsnivå, hvorfor har dette endret seg?
- Teoretisk modell av befolkningsutvikling i land. Passer best på i-landene. Når tror du befolkningsveksten er størst?
- Befolkningspyramiden for Italia 2020, hva viser denne befolkningspyramiden?
- Studer de ulike befolkningspyramidene. Hva forteller de?
- Hvilke muligheter/utfordringer har land i ulike faser?

Utdrag
I Italia er hele 54 prosent av kvinnene hjemmeværende. En stor årsak til dette er at velferdsordningene i Italia ikke prioriterer velferdsordninger som hjelper kvinner som får barn.

Dermed må de fleste kvinnene i Italia bestemme seg for om de ønsker å få barn eller være i arbeidslivet.

Et barn krever mye tid og oppmerksomhet, og derfor må det ha tilsyn hele tiden.

Velferdsordningene i Italia styrker ikke barnehage ordninger slik som vi har i Norge så kvinnen må bli hjemme og ta vare på barnet selv.

Mange av arbeidsgiverne er ofte negative innstilte til gravide kvinner og gir ikke lønnet mammaperm eller krever at de sier opp jobbene sine.

På grunn av dette så blir det jo automatisk vanskeligere for kvinnene i Italia å få arbeid, fordi de ønsker ikke å betale en kvinne som kommer til å være borte.

---

Fruktbarhetstallet i Norge har sunket kraftig de siste hundre årene.

Reproduksjonsnivået er hvor stort antall barn en kvinne må få for å reprodusere nok for at innbyggertallet stiger eller blir opprettholdt slik at befolkningen ikke synker.

Reproduksjonsnivået har endret seg fordi man ser at spedbarns-dødeligheten har minket de siste hundre årene fordi Norge har blitt et rikere land med mer kunnskap, dermed er det fler barn som overlever.