Innledning
Det norske velferdsstaten sikrer innbyggerne i Norge sosial, økonomisk og helsemessig trygghet ved å tilby ulike tjenester til innbyggerne.

Dette er for å sikre en god og mest mulig lik levestandard over hele landet.

Velferdsstaten Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i av FN, men velferdsstaten står overfor flere utfordringer når det kommer til å opprettholde velferden i landet.

Utdrag
Det norske velferdssamfunnet er og vil bli mer og mer preget av et større antall pensjonister og eldre som krever eldreomsorg og økonomisk støtte for å kunne leve videre.

Den økende mengden pensjonister og eldre skyldes at gjennomsnittlig pensjonsalder har sunket og gjennomsnittlig levealder har økt.

Altså vil de som går av med pensjon nå, kontra for noen år siden, tjene inn mindre penger og betale inn mindre skatt, pluss at de vil trenge økonomisk støtte og omsorg i langt flere år nå enn før.

Alt dette vil om i nær framtid føre til økte skatter og utgifter for å sikre nok støtte til pensjonister, men også for å kunne sikre lønn det voksende behovet for omsorg- og pleiesenter.

En til utfordring med dette er at folket begynner å sette spørsmål ved velferdsordningene og om utgiftene som går til ordningene har blitt og blir for høye.

Dersom skattene og utgiftene fortsetter å stige vil de offentlige og kommunale tjenestene trolig får økende konkurranse fra private bedrifter fordi det kan ende opp med at offentlige skoler blir dårligere og dårligere grunnet færre ressurser til skoler i landet, men private skoler vil kunne tilby et bedre skoletilbud for de som er villige og har råd til å betale for skoleplass.

Dette er også en utfordring for velferdsstaten fordi det vil fjerne flere inntekter til staten og det vil skape større forskjeller i samfunnet, som igjen tar litt på prinsippet med et velferdssamfunn.