Innholdsfortegnelse
Mette
Mette kolliderte med Astrid på sykkelen og det ble påført skader på sykkelen til en verdi av 2000kr og vilkåret for økonomisk tap forekommer.

Astrid
Astrid kolliderte med Mette og det påførte skader på vesken og barnevognen hennes til en verdi av 27 000kr og vilkåret for økonomisk tap forekommer

Utdrag
Om ikke Astrid hadde vært på mobilen og vært sen til jobben hadde de ikke kollidert, og ingen skader hadde blitt påført.

Det forekommer derfor en årsakssammenheng mellom handlingen hennes og skaden.

Mette og Astrid kolliderte etter at Astrid hadde kjørt i høy hastighet og med en hånd, uten å følge med på veien.

Når du ser på mobilen mens du kjører i høy hastighet er det stor sjanse og en logisk konsekvens for at det vil forekomme enn kollisjon eller en ulykke. Det forekommer derfor påregnelighet.

§ 3 i vegtrafikkloven sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Ettersom at Astrid kjørte i høy hastighet, med en hånd uten å følge med har hun ikke ferdet hensynsfullt og hun har brutt vegtrafikkloven § 3.

I forskrift om kjørende og gående trafikk § 18 tredje ledd står det at «Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

Ettersom at Astrid veldig tydelig har vært en fare og til hinder for Mette og Olivia ved å sykle på fortauet har Astrid også brutt § 18 i forskrift om kjørende og gående trafikk.

For å ha unngått ulykken kunne Astrid: sendt melding før hun dro, hun kunne stoppet og sendt melding, hatt på alarm og hun kunne kjørt på bilveien slik at hun ikke er til fare for fotgjengere. Astrid har handlet uaktsomt og det forekommer et ansvarsgrunnlag.