Innholdsfortegnelse
Sekularisering
Pluralistisk samfunn
Livssyn
Virkelighetsoppfatning
Menneskesyn
Filosofi
Utenfra perspektiv/ innlevende perspektiv
Innenfra perspektiv
Estetikk
Religion
Funksjonelle religionsdefinisjoner
Substansielle religionsdefinisjoner
Monoteisme
Polyteisme
Panteisme
Det hellige
Sakrale
Det profane
Kult
Biologisk kjønn
Sosialt kjønn
Komplementære
Definisjonsmakt
De sju dimensjonene
Normativ religion
Folkelig religion
Ritual – rite
Ofring
Overgangsriter
Pilegrimsreisen
Fester
Myte
Materielle uttrykk
Estetiske uttrykk
Sosial organisering
Mystikk
Etikk
Sekter
Menighet
Kirken
Religionstyper

Utdrag
Alle livssyn har en virkelighetsoppfatning. Virkeligheten omfatter alt som er til i tid og rom. I religionene møter vi to forskjellige oppfatninger av tiden:

jødedom, kristendom og islam har en lineær tidsoppfatning, et sted på denne linjen befinner hvert menneske seg. Linjen strekker seg for hvert menneske mellom en begynnelse og en slutt.

Og linjen selv begynner ved skapelsen og slutter ved verdens ende.

Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger vekten på gjenfødelse.

Når vi dør, fødes vi på nytt i et annet liv, og slik fortsetter det.

Dette gjelder også for verden: i veldige sykluser går verden under for så å gjenoppstå gang på gang.

Virkeligheten om rom:Her finner vi i religionene forestillingen om gud eller guder, engler og ånder som mennesker kan stå i et forhold til, om makter og krefter som virker inn på tilværelsen, og om tilstander etter døden.

Men ikke-religiøse mennesker kan også ha en oppfatning av rom: ateisten som mener at det ikke finnes noen gud og agnostikeren som mener at det kan finnes noe, men mener at menneskene ikke kan ha kunnskap om dette.

---

Her bestemmes det hva som er sann og ekte religion når man skal tolke de religiøse tekstene.

I religionene har denne makten i stor grad blitt overført fra menn til menn.

Dette er med på å forklare at religion har vært med på å gi kvinnen en lavere status enn mannen.

---

Gudstro
Man tror på en eller flere guder, monoteisme, polyteisme, panteisme.

Opprinnelse
Geografisk opprinnelse, hvor religionen har vokst fram, Jødedom, kristendom, islam i Midtøsten, mens hinduisme og buddhisme i og rundt India.

Verdensreligion
Spredt over flere land, misjonerende religioner, kristendommen og islam.

Nasjonalreligion
Knyttet til et geografisk område og har ikke som mål å utbre religionen. Shintoismen.

Skriftreligion
Religioner egentlig vokst fram i en muntlig tradisjon, men en gang begynte noen å skrive ned den muntlige tradisjonen. Kristendommen.