Innledning
Det finnes ulike måter et barn kan krenkes og skades på, disse metodene er delt inn i ulike grupper, hvor en av disse gruppene kalles for generell omsorgssvikt.

Generell omsorgssvikt handler om at foreldre ikke tar godt nok vare på barnet sitt.

Dette går hovedsakelig ut på at barnets omsorgsperson ikke har mulighet til, eller lar være å dekke barnets grunnleggende behov – som f.eks. nok søvn, klær, stell, sosial kontakt, mat og drikke osv.

omsorgssvikt kan forekomme allerede når barnet er nyfødt, fordi det er viktig for barn å kunne bygge et tett bånd med minst en person allerede fra en så tidlig fase.

Dersom foreldrene ikke mestrer det å kunne ha et positivt samspill med barnet kan dette få store konsekvenser for barnets utvikling.

Generelt sett kan man referere til omsorgssvikt som at barnets forsørger påfører barnet fysisk eller psykisk skade, eller forsømmer det så dårlig at de får konsekvenser for barnets helse og utvikling.

Innholdsfortegnelse
Omsorgssvikt

Utdrag
• Foreldrene er påvirket av rus – dette kan ofte føre til at foreldrene utagerer, ikke er til stede, glemmer å gi barnet den omsorgen det trenger osv.

• Foreldrene har psykiske problemer – dette kan ofte føre til at foreldrene ikke strekker til, og i noen tilfeller kan barnet ende opp med å få en voksenrolle i familien.

• Foreldrene er umodne, har dårlige evner, isolerer seg mye fra andre mennesker og omgivelser, eller at de bare er opptatt av å ivareta sine egne behov.

• Foreldrene er selv i en vanskelig eller truet av omgivelsene.

Dette kan f.eks. være at mor i familien opplever vold fra far, eller at de lever som flyktninger eller asylsøkere uten tilgang på et fast opphold i landet.

Dette er noen eksempler på hva som kan påvirke en forelders omsorg ovenfor et barn. Oftest er det en grunn til at ting blir som det blir, og i de fleste tilfellene er ikke foreldrene i en enkel situasjon selv.

Dersom man ikke har det godt selv, er det alltid vanskeligere å ivareta en annen person.