Økosystemer | Oppgave

Innholdsfortegnelse
ØKosystemer:
Samspill Og Sammenhenger:
Arter Og Populasjoner:
- Populasjon:
- Art:
- Samfunn:
- ØKosystem:
Samfunn Og ØKosystem:
Suksesjoner:
ØKologiske Suksesjoner:
Gjengroing Av En Innsjø:
Suksesjon Etter Skoghost:
Primær Og Sekunder Suksesjon:
Pionerplanter:
Endringer I ØKosystemene Forårsaket Av Klimaendringer:

Utdrag
ØKOSYSTEMER:
• Organismer er tilpasset det miljøet vi lever i, det lever i samspill med hverandre og det miljøet de er en del av.

• Økologien er den delen av naturvitenskapen som forsøker å gi kunnskap om samspillet og sammenhengene i naturen, og om de naturlige menneskeskapte endringene som skjer i naturen.

• Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen.

• Mennesket er også en del av naturen, økologi handler også om den rollen mennesket har i naturen og hvordan mennesket påvirker naturen.

SAMSPILL OG SAMMENHENGER:
• Organismer kan virke inn på sitt eget livsmiljø og også på livsmiljøet til andre organismer.

• Planterøtter sprenger løs berggrunnen slik at det dannes jord. Trærne som vokser opp i en skog, gir ly for vinden og etter hvert som skogen vokser til hindrer den tette skogen sollyset i å nå ned til skogbunnen. Deretter kommer dyr og beiter i et område i en lengre periode noe som gjør at jordsmonnet blir vasket vekk med regnvannet.

• Gjennom sinn bruk av naturen har mennesket ofte endret sitt og andre organismers livsmiljø

• Organismer påvirker også hverandre. Dyr spiser planter, eller andre dyr og kan selv bli spist. Enkelte organismer forårsaker sykdommer hos andre, og kan påvirke hverandre når de konkurrerer om mat eller plass.

Dovrefjell: et av de siste fjellområdene hvor det lever både villrein, jerv, fjellrev og rovfugler som kongeørn, jaktfalk og fjellvåk. Jerven spiser rein og er med på å opprettholde en sunn villreinstamme.

Matlageret til jerven er en viktig næringskilde for fjellreven. Jerven kan også ta sau, noe som er grunnen til at vi må redusere bestanden av jerv i området.

Jerv og fjellrev er truede dyrearter og Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å verne om truede planter og dyr.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå