Matte 1 p 2020 høst | Matematikk

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1 (2 poeng)
Erik ønsker å ta førerkort for moped. Den grafiske framstillingen nedenfor viser sammenhengen mellom antallet kjøretimer han trenger, og prisen han totalt må betale for førerkortet. Hvor mange jenter er det i klassen?

Oppgave 2 (2 poeng)
I en klasse er forholdet mellom antall jenter og antall gutter 5 : 7 . Det er 24 elever i klassen.

Oppgave 3 (3 poeng)
Ovenfor ser du et bilde av en kaffekalkulator fra Friele. Kalkulatoren beregner hvor mye kaffe du trenger for å lage filterkaffe. På bildet viser kalkulatoren hvor mye kaffe du trenger for å lage 1 L filterkaffe.
- a) Hvor mange desiliter filter kaffe vil det bli i hver kopp?
- b) Hvor mange strøkne måleskjeer kaffe vil denne kaffe kalkulatoren beregnetil1,5L filterkaffe?

Oppgave 4 (4 poeng)
En figur er satt sammen av et kvadrat ABCD med sidelengde 2s og en trekant CED der CE = DE og ∠ECF = 45. Se skissen nedenfor.
- a) Vis at arealet av hele figuren er 5s2.
- b) Marie skal tegne figuren slik at arealet av trekanten CED blir 36 cm2.
- c) Hvor lang må side lengden i kvadratet være?

Oppgave 5 (4 poeng)
Charlotte og Gunnar er med i en gruppe på ti elever som skal arrangere en skoleturnering i volleyball. Fra denne gruppen skal to elever trekkes ut tilfeldig. De to skal lage kampoppsettet.
- a)Bestem sannsynligheten for at verken Charlotte eller Gunnar blir trukket ut
- b) Bestem sannsynligheten for at det blir Charlotte og Gunnar som skal lage kampoppsettet.

Oppgave 6 (5 poeng)
- a) Regn ut lengden BC .
- b)Forklar at trekanten ABC er formlik med trekanten BCD .
- d)Regn ut høyden CD.

Oppgave 7 (4 poeng)
Onvenfor ser du et diagram som viser andel personer i yrkesaktiv alder som ikke er i stand til å arbeide på grunn av uførhet.
- a) Hvor stor andel menn i yrkesaktiv alder er ikke i stand til å arbeide på grunn av uførhet?
- b) Hvor mange prosentpoeng forskjell er det mellom personer med kun grunnskoleutdanning og personer med høyere utdanning i yrkesaktiv alder som ikke i stand til å arbeide på grunn av uførhet?
Anta at det er like mange menn ug kvinner i yrkesaktiv alder.
- c) Hvor mange prosent flere kvinner enn menn i yrkesaktiv alder er ikke i stant til å arbeide på grunn av uførhet?

Del 2

Oppgave 1 (6 poeng)
Ole har deltatt i et skirenn. Funksjonen P gitt ved P(x)=0,001x3 −0,09x2+2,4x+74 , x∈⎣0,50⎦
- a) Tegn grafen til P.
- b) Hvor mange minutter var pulsen til Ole høyere enn92%av maks puls?
- c) Bestem stignings tallet til den rette linjen som går gjennom punktene(5,P(5))og (20,P(20)). Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

Oppgave 2 (5 poeng)
Intravenøst drypp brukes for å gi pasienter væsker og flytende medisiner.
- a) Regn ut drypphastigheten H .
- b) Hva skjer med H dersom t dobles og d og v ikke endres?
- c) Bestem volumet av den intravenøse væsken denne pasienten skal ha.

Oppgave 3 (7 poeng)
Sara arbeider som eiendomsmegler. Hun har en lønnsavtale med et fast grunnbeløp på 12 000 kroner per måned. I tillegg til grunnbeløpet får hun 0,5 % av salgssummen hun oppnår når hun selger en eiendom.
- a) Hva ble Saras brutto time lønn i september?
- b) Bestem trekk grunnlaget og Saras netto lønn i september.
- c) Hvilken salgs sum oppnådde Sara for eiendommene hun solgte denne måneden?

Oppgave 4 (4 poeng)
Tabellen nedenfor viser konsumprisindeksen (KPI) for 1950 og 2019.
- a) Hvor mange prosent økte konsumprisindeksen fra 1950 til 2019?
- b) En liter melk kostet 0,45 kroner i 1950. Hva ville en liter melk ha kostet i 2019 dersom prisen hadde fulgt konsumprisindeksen?

Oppgave 5 (3 poeng)
I en klasse er det 20 elever.

Oppgave 6 (4 poeng)
Beholderen til en oljekanne har tilnærmet form som en sylinder med en halvkule på toppen. Sylinderen har diameter 76 mm og høyde 43 mm.
- a) Omtrent hvor stort volum har beholderen? Gi svaret i milliliter.
- b) Omtrent hvor stort overflate areal har beholderen? Gi svare ti kvadratcentimeter.

Oppgave 7 (7 poeng)
En salgsavdeling i et firma kjøper fisk og selger den videre. Prisen de kjøper fisken for, kaller vi kostpris, og prisen de selger den for, kaller vi salgspris.
- a) Vis at provisjonen for dette salget ble1200kroner.
- b) Lag et regne ark som vist nedenfor som firmaet kan bruke for å registrere provisjon til salgsavdelingen. I de grønne cellene skal du legge inn formler.
- b) Bruk regne arket du laget i oppgave b),til å bestemme samlet provisjon med de nye satsene.

Utdrag
Siden i kvadratet har sidelengden 2s. Trekanten CED er likebeint , der CE=DE. Vi har fra figuren at <EFC=90°. Punkt F er derfor midt punktet i DC, og DF=FC=s.

Trekanten FCE har en vinkel på 90° og en vinkel på 45°. den siste vinkelen,<CEF, må derfor være 180-90-45=45°. Trekant FCE har to like store vinkler, og er derfor likebeint, vi har EF=FC=s.

Arealet for trekant :(g×h)/2=(2s×s)/2=S^2
Arealet for kvadrat : A=S^2 =(〖2S〗^2) =〖4S〗^2
Totalt arealet :〖4S〗^2 + S^2= 〖5S〗^2

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå