Kvikkleireskred | Forskningsoppgave Geografi | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
Det ingen vil skal skje – Kvikkleireskred i by
Årsaker og konsekvenser
Skredvarsling, nåværende og mulige tiltak
Klimaendringenes påvirkning
Kildeliste:

Utdrag
Natt til 30. Desember kom nyheten som sjokkerte hele Norge. Et kvikkleireskred i Gjerdrum var utløst og flere titalls husstander ble revet med.

I etterkant har det pågått et omfattende rednings-, søke- og evakueringsarbeid, og kartleggingen av årsakene til skredet er startet.

Samtidig har skredkatastrofen i Gjerdrum gjort myndighetene og eksperter mer oppmerksomme på skredutsatte områder, og hvilke konsekvenser det kan medføre å overse disse.

Et av områdene i Norge med høy faregrad for kvikkleireskred er Bakklandet i Trondheim. Ved et eventuelt kvikkleireskred her, vil sannsynligvis enorme bebyggelser ødelegges og menneskeliv gå tapt.

På samme tid preges været i Norge av global oppvarming, og man kan derfor forvente økte og kraftigere nedbørsmengder, større temperaturforskjeller og sterkere vinder.

Det er av varierende grad om et eventuelt skred i et skredutsatt område kan utløses av været. Kan klimaendringene øke sjansen for kvikkleireskred på Bakklandet i Trondheim?

---

Fordi store deler av landet består av områder med marin leire, skjer kvikkleireskred relativt ofte i Norge. Derfor blir kvikkleireområder med potensiell skredfare kartlagt etter risiko og faregrad.

To av områdene i Norge som plasseres i risikoklasse 5 og i høy faregrad er Nedre- og Øvre Bakklandet - kvikkleiresone 182 og 183 (NVE, 2018).

Det er flere hundre områder i Norge som plasseres i risikoklasse 5 og i høyeste faregrad. At området vurderes i disse kategoriene, betyr ikke nødvendigvis at skred vil forekomme her, men at området må overvåkes og er i større grad utsatt enn andre.

Det som gjør Bakklandet spesielt utsatt for kvikkleireskred er at kvikkleiresonen er stor og består av mye bebyggelse. I tillegg ligger sonene tett inntil Nidelva.

Dette kan forårsake erosjon nederst i sonen, og slik vaske ut saltpartiklene i leira. Elveerosjon er nedsliting av berggrunn eller i løsmasser forårsaket av rennende vann (Røthe, 2018).

Fordi området ligger rundt vann, kan skredet også føre til oppdemning av elven og dermed en flodbølge som forplanter seg både innover i byen og nedover mot havet.

Byggetiltak og erosjon fra bekker og vannrør i sonen kan også forårsake at leire kan kollapse. Til sammen utgjør disse tre faktorene at Bakklandet er utsatt for kvikkleireskred.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå