Innholdsfortegnelse
1. Kva er dei sentrale tema i kristendomen?
2. Kva er det sentrale symbolet og kva betyr symbolet for dei kristne?
3. Kva rolle spelar Moses (dei ti bud) for den kristne etikk?
4. Grei ut om heile frelseshistoria – s 46 (den gamle/nye pakta m.m.)
5. Kven var Jesus?
6. Kva rolla har apostelen Peter i den kristne kyrkja
7. Korleis kan vi hevda at «syndefallsmyta» fekk konsekvensar for menneskesynet? Grei ut om menneskesynet og grunngjevinga for dette.
8. Kva er «arvesyndslæra»?
9. Kva er «Dogmet» om Jesus?
10. Kva meiner vi med «den spesielle gudsopbenbaringa»?
11. Truvedkjenning uttrykker blant anna trua på inkarnasjon og treeinigheit. Forklar
12. Grei ut om Paulus si rolle i utvikinga av kristendomen (den andre grunnleggar).
13. Grei ut om Konstantin si rolle i kristendomen si historie.
14. Kristne les bibelen på ulike måtar. Grei kort ut om dette.
15. Den rituelle dimensjonen:
a) Grei ut om dei viktaste «ritene».
b) Kva er eit sakrament?
c) Kva er dei viktigaste sakramenta innan den protestantiske kyrkja?
d) Har den katolske retninga fleire sakrament? Grei ut.
e) Kvifor har dei ulike retningane ulikt syn på kva som er eit sakrament?
16. Kva kjenneteiknar organiseringa av den katolske kyrkja? (apostolisk suksesjon)
17. Kva betyr det at den katolske kyrkja er episkopal?
18. Kva kjenneteiknar organiseringa av den protestantiske kyrkje? (det allmenne prestedøme)
19. Kristendommen har ei lineær tidsforståing og eit syklisk kyrkjeår. Kva betyr det?
20. Gjer greie for den «naturlege lov», Bibelen og det religiøse livet som kjelder til kristen etikk.
21. Kva er den gylne «regelen»?

Utdrag
1. Kva er dei sentrale tema i kristendomen?
- Skaping og frelse er dei 2 store tema i kristendommen. Ifølge kristen tru begynner alt med at Gud skaper verden.

Deretter blir både skaping og frelse ein del av frelseshistoria som strekker seg fram til den siste dagen i historia.

2. Kva er det sentrale symbolet og kva betyr symbolet for dei kristne?
- Kors er hovudsymbolet i kristendommen, og er eit symbol på død og håp.
- Grunnen til at kors er blitt eit symbol i kristendommen er fordi at hovedpersonen i kristendommen, Jesus, blei korsfestet.
- Jesus stod opp at den 3 dagen. Dette gjer også korset til eit håpssymbol.

3. Kva rolle spelar Moses (dei ti bud) for den kristne etikk?