Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg en situasjon hvor en jente på 8.trinn blir utsatt for ulike situasjoner, som fører til at hun mistrives på skolen.

Jeg skal begynne med å fortelle hvordan jeg vil møte denne jenta, og hvilket ansvar jeg som barne- og ungdomsarbeider har i denne situasjonen.

Deretter vil jeg drøfte ulike tiltak, og hvordan man kan involvere klassen i det psykososiale arbeidet med klassemiljøet.

Utdrag
Når det kommer til skolemiljøet har skolen plikt til å sette i gang tiltak, uansett årsak. Tiltakene skal følges opp jevnlig, og evalueres underveis – er tiltakene gode eller ikke?

Dersom det er nødvendig endres tiltakene, eller blir tilrettelagt annerledes. At skolen følger en slik plikt som dette, er viktig for både enkelt individ og klassemiljøet som en helhet.

Hvilke tiltak som burde bli gjort varierer fra hva den konkrete saken går ut på. Det som har fungert bra for en elev/klasse, trenger ikke nødvendigvis å fungere like godt for en annen elev/klasse.

I denne situasjonen foregår mobbingen på nettet. Selv om nettmobbing ofte foregår utenfor skolen, påvirker det skolemiljøet i stor grad og det er derfor skolens ansvarsområde.

Til å begynne med er det viktig å generelt foreta forebyggende tiltak i skolen. Dette kan være å jobbe systematisk med utviklingen av bevisstheten av dømmekraft, nettvett, digital mobbing, personvern o.l. hos elevene.

Det er også lurt å oppfordre elevene til å ta vare på meldinger som inneholder ting som mobbing, diskriminering eller former for trakassering – slik at man kan vise det til en voksen.

Skolen bør også ha fokus på et tett samarbeid med foreldre. Tiltakene burde rettes både på hele skolen, klasser, enkeltelever, mobbeofferet eller mobberne.

Personlig tror jeg de viktigste tiltakene vil være å fremheve den sosiale kompetansen til elevene.

Dersom noen føler for å mobbe en annen, vil de alltid finne en måte å gjøre det på. Derfor er det, i min mening viktigere å lære elevene hvilke holdninger og verdier som er viktige.

Den sosiale kompetansen handler generelt sett om vår evne til å kunne omgås andre mennesker.