Innholdsfortegnelse
Forklar i grove trekk forskjellen mellom sensorisk hukommelse, korttidshukommelse og langtidshukommelse.

Forklar hvorfor man kan hevde at korttidshukommelse og bevissthet er det samme. Og hvordan vil du argumentere for at bevisstheten vår er noe mer enn bare korttidshukommelsen?

Hva heter de tre elementene i langtidshukommelsen? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Gi tre eksempler fra fortiden der alle disse tre elementene kan spille inn.

Hvilke teknikker kan man bruke i lagringsfasen for å forbedre hukommelsen?

Beskriv kort hva som skjer i gjenkallingsfasen. Hvilke teknikker kan vi bruke i denne fasen for å huske bedre?

Hva fant Ference Marton ut om forskjeller i tekstforståelse?

Beskriv hvordan minner blir borte ved passiv glemsel.

Hva er forskjellen mellom proaktiv og retroaktiv interferens? Du prøver å lære den en ny sangtekst, men sliter med å huske den fordi den minner mye om en annen tekst, som du kan godt fra før. Hvilken form for interferens er det som skjer her?

Hvordan påvirkes hukommelsen gjennom transformasjon?

Beskriv hvordan konteksteffekten fungerer. Lag to eksempler på situasjoner der konteksteffekten preger hukommelsen.

Forklar hva psykologer gjennom tidene har vært uenige om når det gjelder intelligensen. Hvordan skiller denne uenigheten seg fra det synet på intelligens som har vært rådende de siste årene?

Hvordan kan miljøet påvirke intelligensen?

Hvilke utfordringer møter vi når vi forsker på forskjeller i intelligensen hos ulike folkegrupper?

Gjør rede for de viktigste prinsippene i Gardners intelligensteori.

Forklar forskjellen mellom kreativitet og intelligens.

Hvorfor er det vanskelig å gi en entydig definisjon på å være kreativ eller å være i en skapende prosess?

Hva het psykologen som lanserte begrepene konvergent og divergent tenkning? Hvordan forklarte vedkommende kreativitet? Hva er svakheten ved denne teorien?

Hvordan kan skolesystemet bidra til at kreativiteten stimuleres?

Gjør rede for hvilken rolle kreativitet har i problemløsning.

Utdrag
Hukommelse, intelligens og kreativitet er viktige forutsetninger for læring. Med hukommelse mener vi all den informasjonen vi har med oss fra tidligere opplevelser, erfaringer og læringssituasjoner.

Det er vanlig å dele hukommelsen inn i tre hovedformer: sensorisk, korttidshukommelse, og langtidshukommelse.

Med sensorisk hukommelse mener vi alt vi husker som følge av påvirkning på sanseapparatet. Ofte er vi ikke klar over disse påvirkningene selv.

Den sensoriske hukommelsen er svært kort- under ett sekund, men nok til å holde på hukommelsen slik at den kan overføres til korttidshukommelsen.

Uten den overføringen forsvinner informasjonen i løpet av kort tid. For at den skal bli overført, er vi likevel avhengig av at det har en viss betydning for oss.