Innholdsfortegnelse
Oppdrag 1
Utstyrsliste 1
Teori 2
Gjennomføring 4
Resultater 6
Diskusjon 9
Konklusjon 10
Kilder 10

Utdrag
I dette oppdraget skal jeg velge ut et område, et geotop. Jeg skal gjøre forarbeid og se på kart fra Norges Geologiske Undersøkelse for å se hva som kan forventes når jeg går ut i felt.

Under felt arbeidet skal jeg ta med meg løsmasse prøver og en bergrunnsprøve. Jeg skal dermed sikte løsmasse prøvene og finne ut om berggrunns prøven og løsmasse prøven stemmer overens med berggrunnskartet og løsmassekartet fra Norges Geologiske Undersøkelse.

Jeg valgte mitt geotop på Solastranden, da dette er en del av jærstrendene som er noe helt unikt her i Norge.

I tillegg valgte jeg et område hvor det var en del bart fjell, slik at jeg hadde muligheten til å få tak i berggrunns prøver. Feltarbeidet ble gjort den 24. April 2021 ca. klokken 19:30.

---

Som vi kan se fra bildene er løsmassene på sola vindavsetninger. Vindavsetninger er vindblåst materiale, det vil si at løsmassene er små og lette nok til å bli tatt opp av vinden.

Kornene fra Solastranden vil dermed være relativt fine. De deles også opp basert på hvilken rundingsgrad de har. Rundingsgraden kan enten være kantet, subkantet, kantrundet, subrundet eller rundet.

Korn som ikke er i særlig kontakt med hverandre og ligger relativt stille, vil være mer kantete enn korn som gnisser i hverandre og er i bevegelse.

Vi vil dermed gå ut fra at kornene fra Solastranden er relativt rundet da de er blitt erodert med hverandre og havet i lang tid. Men hvordan har denne fine sanden kommet fra?

Det finnes 2 teorier om hvorfor jærstrendene ser ut som de gjør. Den ene går ut på at den ytre delen av jæren lå isfri i mange tusen år.

Alle løsmassene som breene og breelvene hadde spredd lå utsatt for vær og vind. Sterke vinder plukket da opp sandkorn fra morenene og førte dem ut mot havet. Sanden har dermed skyllet inn og ut i havet i et langt kretsløp.

Den andre teorien peker på den store Listamorenen, en endemorene som ligger i sjøen like utenfor kysten fra Revtangen og nordover. Denne typen morene inneholder leire, sand og stein.

Bølger har da gjennom tid plukket opp løsmassene og ført dem mot land hvor de blir fanget opp i strandsonen.