Fra «kjenn deg selv» til «kjenn din Gud» | Historie

Oppgavebeskrivelse
Sammenlign tenkemåten og menneskesynet i antikken og middelalderen.

Hva er likt og hva er forskjellig? Drøft hva grunnene kan være til at noen tanker endres grunnleggende, mens andre føres videre. Her må du ta for deg sammenhengen mellom samfunnsforhold og historisk utvikling, og tenkning. Si gjerne avslutningsvis også noe om hvordan du oppfatter dagens menneskesyn sammenlignet med antikkens og middelalderens.

Innledning
Jeg vil begynne med å se på politiske og sosiale forhold i Antikken og middelalderen. Vi kan sammenligne de ulike styreformene de hadde i Antikken. Styreformen i antikken varierte fra hvilke land det gjaldt.

Demokratiet i Athen var et direkte demokrati hvor alle frie menn over 18 år med athensk avstamning kunne møte i folkesamlingen. De opprettholdte rettferdighet med å ha loddtrekninger.

Her var borgeridealet å være jordeier, soldat, politiker eller idrettsmann. Kvinnene i Athen hadde ikke borgerrett og deltok lite i samfunnet. De tok seg av barna og huslige sysler, mens Kvinnene i Sparta kunne drive idrett og eie jord, men de manglet borgerrett.

Utdrag
Sparta var en sterk militarisert polisstat, hvor borgerne skulle være disiplinerte og fryktløse krigere. Her kunne borgere over 30 år møte i folkeforsamlingen og formelt godkjenne alle vedtak, men de hadde liten reell makt. Athen utviklet seg til et demokrati, mens Sparta et oligarki.

I Sparta var det viktig å holde høy militær beredskap. Dette fordi det var fare for opprør blant de undertrykte helotene. Kvinnene hadde større frihet og rettigheter i Sparta enn i Athen.

I middelalderen hadde de diktatur som styreform, hvor det var en person eller en gruppe mennesker som satt med all makten. Et enevelde er et eksempel på en type diktatur.

Man kan se et tydelig skille mellom hvordan kvinnene ble sett på i de forskjellige tidene. Vi kan se at i antikken ble kvinnene sett mer ned på, og de var «mindre verdt» enn det mennene var.

Her var deres hovedoppgave i livet å føde barn, og oppdra barnet slik at det kunne delta i politiske saker. En likhet er at kvinnene ikke hadde rettigheter når det gjaldt det å disponere gods eller delta politisk. Her vi jeg si at tankemåten og hvordan samfunnet var bygd opp, var urettferdig mot kvinnene, men dette blir endret i senere tid.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå