Innledning
A) Ved produksjon av vindmøller og installasjon av vindmølleparker til havs, følger det flere miljøkonsekvenser.

Blant annet er vindmøller produsert av materialer som er vanskelig å gjenbruke, slitesterke plastfibre.

Eksempelvis inneholder en turbin på omtrent 7.5 megawatt, 75 tonn vingemateriale (Damsgaard, 2016).

Når vindmøllene skal tas ut av produksjon vil det dermed bli værende igjen store mengder avfall som ikke kan gjenbrukes. Resultatet blir da at materialet ender opp på søppelfyllinger.

Utdrag
Samtidig regnes vindmøller som bærekraftige fordi de i motsetning til fossile energikilder produserer energi uten å slippe ut CO2. En kan derfor si at de erstatter noe mer skadelig.

I tillegg påvirker installasjonen av vindmølleparkene havbunnen, fisk og dyr.

Ved utbygging av vindmøller til havs monteres de i all hovedsak fast i bunnen.

På den måten skader utbyggingen plantelivet og dyreverdenen. Eksempelvis finnes det flere fiskearter som lever og legger egg på bunnen.

I tillegg vil koraller bli skadet. Utbyggingen innebærer også en god del sprengningsarbeid som trolig skremmer fisk og andre dyr rundt parkene.

Derfor kan det være en god ide å unngå sprengning i perioder der det foregår gyting, slik at påvirkningen blir minst mulig (Mæland, 2020).

B) Å produsere elektrisitet ved hjelp av vindmøller til havs innebærer noen utfordringer.

For det første er det viktig og krevende å vurdere plasseringen av vindmølleparkene riktig. Har man bygget en park kan den i praksis ikke flyttes.

Forhold som må vurderes er blant annet styrke på havvinden i området, havbunnsgeologi, trygg etablering av kabler og turbiner og samhandling med andre næringer.

Forskning fra meteorologisk institutt har vist at en vindmøllepark som påvirker vindfeltet, samtidig kan påvirke de lokale havstrømmene (Broström, 2008).

Dermed kan feil plassering av en vindmøllepark til havs påvirke lokalbefolkningen og nærområdet i større grad enn først antatt.

For å finne de best egnede plasseringene, kreves det derfor en rekke forskjellige fagfolk som sammen kan vurdere de positive og negative effektene detaljert.

Dette gjør prosessen med å få en vindmøllepark til havs godkjent, svært utfordrende. For det andre vil produsering av elektrisitet ved hjelp av vindmøller til havs være kostbart og kreve enormt med vedlikehold.

På grunn av utviklingen av vindkraft til havs er lite effektivisert og risikoen rundt prosjektene fortsatt er store, fører det til at kostnadene rundt prosjektene blir høye (Nilsen, 2013).