Innholdsfortegnelse
Hensikt

Bakgrunn

Aktuelle læringsmål

Utstyr
- Medfølgende innhold:
- Oppbevaring:

Forberedelser
- Alikvotering av DNA, DNA-markør og reaksjonsbuffer:
- Rekonstituering og alikvotering av restriksjonsenzymer:
- I tabellen under er listet hvilke reagenser hver elevgruppe trenger.
- Støping av agarosegeler:

Forsøkstid

Resultatanalyse: fasit
- Figur 1. Skjematisk resultatbilde

ELEVVEILEDNING
- Flytskjema del 1 – kutting av DNA med restriksjonsenzymer
- Flytskjema del 2 – elektroforese
- Utførelse
- Restriksjonskutting
- Støping av 0.8 % agarosegeler
- Applisering av prøvene på gelen
- Elektroforese
- Farging av gelen og visualisering av DNA
- Avfallshåndtering
- Laboratoriesikkerhet

Resultatanalyse

Utdrag
Hensikt
Hensikten med forsøket er å utvikle en grunnleggende forståelse av DNA-fingeravtrykksanalyser basert på restriksjonsenzymer.

Bakgrunn
Ulike individer har variasjoner i DNA-sekvensen, og disse variasjonene kan brukes til å bestemme en persons DNA-profil eller genetiske fingeravtrykk.

RFLP (restriction fragment length polymorphisms)- analyse er en DNA-profileringsmetode hvor DNA behandles med restriksjonsenzymer og det resulterende båndmønsteret av DNA-fragmenter analyseres ved elektroforese.

Restriksjonsenzymer er proteiner som kløyver fosfatbindinger i spesifikke sekvenser i dobbelttrådet DNA slik at DNA klippes opp i kortere fragmenter.

DNA-sekvensvariasjoner bestemt av forskjeller i restriksjonsenzymers kuttingsmønstre kalles RFLPs, og representerer altså individers unike genetiske profil eller
«fingeravtrykk».

I dette forsøket behandles DNA-prøver fra to mistenkte personer i en kriminalsak med to forskjellige restriksjonsenzymer for å lage DNA-profiler.

De resulterende DNA-fragmentene analyseres ved agarosegelelektroforese og båndmønstrene sammenlignes med profilen på DNA-sporet funnet på åstedet for å identifisere gjerningspersonen for den kriminelle handlingen.

Aktuelle læringsmål
Biologi 2, bioteknologi. Gjør greie for fremstilling av genetiske fingeravtrykk, og hvordan de kan brukes i rettsmedisin og i studier av slektskap mellom individer og grupper av organismer.

Teknologi og forskningslære 1, Teknologi, naturvitenskap og samfunn. Beskriv prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjør rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Utstyr
Medfølgende innhold: DNA-prøver, restriksjonsenzymer (EcoRI og HindIII), reaksjonsbuffer, DNA- standard, sterilt vann, agarose, konsentrert elektroforesebuffer (50 x TAE), gel loading solution (10 x), konsentrert (25 x) FlashBlue DNA-farge, engangspipetter (plast). Forsøkssettet inneholder materialer til 6 elevgrupper.

Oppbevaring: Se tabellen under for oppbevaring av de ulike reagensene. Øvrige komponeneter oppbevares ved romtemperatur.

Nødvendig tilleggsutstyr (foreslåtte varenumre i parentes): Is og isboks/kjølespann (067600/067605), vannbad (066602) eller termostatblokk (066650), elektroforesekar (544150/ 544160/544165), spenningskilde (544122/544124), vekt (102890), erlenmeyerkolbe 250 ml (007910),

målesylindre (011820, 011821, 011824)/pipettefyller og pipetter (015330, 014084), mikrobølgeovn/gassbrenner (005111)/kokeplate (066810), destillert vann (890300-6), plastkar/ veieskip (097320).

Anbefalt tilleggsutstyr (foreslåtte varenumre i parentes): Hansker (086046-49), mikropipetter (014406/013406) og pipettespisser (013406), mikrosentrifuge (067700), vippebrett (544250), lysplate (544420).

Forberedelser
Alikvotering av DNA, DNA-markør og reaksjonsbuffer:
1. Tin alle DNA-prøvene (rør A-E) og plasser dem på is.

2. Merk seks mikrosentrifugerør «CS1» (til DNA-prøve 1 fra åstedet, rør A) og seks mikrosentrifugerør «CS2» (til DNA-prøve 2 fra åstedet, rør B). Alikvoter 45 µl åsteds-DNA 1 i hvert av de seks rørene merket CS1 og 45 µl åsteds-DNA 2 i rørene merket CS2.

3. Merk seks mikrosentrifugerør «M» og alikvoter 85 µl DNA-markør (rør E) i hvert rør.

4. Merk seks mikrosentrifugerør «Rxn buffer» og alikvoter 45 µl enzymreaksjonsbuffer (rør F) i hvert av rørene.